Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Didaktické testy v edukačnom procese Využitie IKT v edukačnom procese

AKREDITAČNÝ PROGRAM

Didaktické testy v edukačnom procese

 

PONUKA AKREDITOVANÉHO VZDELÁVANIA

 

 

 

Názov vzdelávacieho programu: Didaktické testy v edukačnom procese

 

 

Druh kontinuálneho vzdelávania: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Forma kontinuálneho vzdelávania: Vzdelávací program sa uskutoční kombinovanou formou, 64 hodín prezenčne a 26 hodín dištančne

Trvanie vzdelávacieho programu: Vzdelávací program bude trvať najviac 12 mesiacov

 

 

Garant vzdelávacieho programu: PaedDr. Marcela Pjatková

Počet kreditov, ktoré absolvent získa: 21

 

 

Obsah vzdelávania:

 

Modul 1: Skúšanie a hodnotenie žiackych výkonov  - 4 h prezennčne

Modul 2: Vlastnosti a druhy didaktických testov  - 6 h prezenčne

Modul 3: Druhy testových úloh, databáza úloh   - 16 h prezenčne, 6 h dištančne

Modul 4: Metodika tvorby školského testu   - 16 h prezenčne, 8 h dištančne

Modul 5: Vyhodnotenie školských testov   - 16 h prezenčne, 8 h dištančne

Modul 6:  Celoštátne a medzinárodné testovanie žiakov - 6 h prezenčne, 4 h dištančne

 

 

Vzdelávanie je akreditované pre podkategórie:

 

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ I. stupňa základnej školy)

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ II. stupňa základnej školy)

učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

 

 

Vyučovací predmet: bez obmedzenia

 

 

Forma záverečnej skúšky: Vzdelávací program sa ukončuje záverečnou prezentáciou školského testu učiva predmetu, ktorý vyučuje, vrátane jeho štatistickej analýzy  a diagnostiky výsledkov vzdelávania pred trojčlennou skúšobnou komisiou.

 

 

Predpokladom úspešného ukončenia bude:

1. mať 80% účasť na prezenčnej forme kontinuálneho vzdelávania

2. odovzdať vypracované všetky zadania dištančnej formy vzdelávania

3. predložiť a úspešne odprezentovať jeden vytvorený školský test pred trojčlennou skúšobnou komisiou zostavenou poskytovateľom inovačného kontinuálneho vzdelávania. 

 

 

Finančné zabezpečenie: Poplatok pre jedného účastníka je 70 Eur pri minimálnom počte účastníkov 12.

 

 

Poplatky hradí:

-zamestnávateľ, ktorý svojho zamestnanca vysiela na inovačné vzdelávanie

-účastník inovačného vzdelávania

 

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:   Prihlaska_DT.docx