Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Uznané kredity

Platné kredity

Pedagóg

Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita

Uznané kredity

Spolu

RNDr. Jana Vargová

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

75

Tvorba a vyhodnotenie školského testu

21

Využitie IKT v edukačnom procese

15

Zážitkové učenie v environmentálnej výchove

14

Projektové vyučovanie v edukačnom procese

10

Mgr. Elena Capáková Šlosiarová

Etická výchova pre primárne vzdelávanie

5

86

Interaktívna tabuľa v práci učiteľa

12

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne

15

Využívanie IKT v práci učiteľa

15

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

8

Dopravná výchova v základných školách

6

Problematika šikanovania v školskom prostredí

10

Mgr. Anton Paulen

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne

15

65

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT

35

Mgr. Jitka Hrablayová

Etická výchova pre primárne vzdelávanie

25

63

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

8

IKT vo vyučovacom procese

15

Mgr. Anna Hrubová

Vyučovanie informatickej výchovy

11

 


119

Baltík – programovanie na ZŠ (úroveň začiatočník)

14

Využívanie IKT vo vyučovaní

25

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

8

Dopravná výchova v základných školách

6

Problematika šikanovania v školskom prostredí

10

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15

Mgr. Mária Slezáková

Etická výchova pre primárne vzdelávanie

7

61

Textový editor Word pre začiatočníkov

7

Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov

7

Základná obsluha počítača

8

Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule

7

Lyžiarsky a inštruktorský kurz zjazdového lyžovania

10

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

Mgr. Martina Švajdová

Finančná  gramotnosť do škôl

10

79

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne

15

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

8

IKT vo vyučovacom procese

15

Dopravná výchova v základných školách

6

Problematika šikanovania v školskom prostredí

10

Mgr. Zuzana Kalusová

Využívanie IKT vo vyučovaní

25

79

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

8

Dopravná výchova v základných školách

6

Problematika šikanovania v školskom prostredí

10

Mgr. Blanka Jandušíková

Etická výchova pre primárne vzdelávanie

25

40

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

Mgr. Viera Kmecová

Etická výchova pre primárne vzdelávanie

25

209

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ

169

Mgr. Jiřina Straková

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

184

Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ

169

Mgr. Jana Galková

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT

35

90

Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl

15

Projektové vyučovanie v edukačnom procese

10

IKT vo vyučovacom procese

15

Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese

15

Mgr. Anna Hanusová

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne

15

60

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

IKT vo vyučovacom procese

15

Mgr. Dagmar Malenčíková

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

66

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne

15

  Didaktické testy v edukačnom procese 21  
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15  

Mgr. Janka Strapková

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne

15

80

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT

35

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15

Mgr. Helena Palmová

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

57

Využitie IKT v edukačnom procese

15

Metódy čítania Biblie s porozumením

12

Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese

15

Mgr. Naďa Bulková

Štátna jazyková skúška z anglického jazyka

60

60

+

60

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

Využitie IKT v edukačnom procese

15

Pohybové hry – efektívny prostriedok zvyšovania pohyb. aktivity v škole

10

Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej príprave

6

Tanečná príprava

6

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy

8

Mgr. Daniela Galková

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

30

Využitie IKT v edukačnom procese

15

Mgr. Alena Bošanská

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

55

Rozširujúce štúdium „Učiteľstvo angl. jazyka a literatúry“

30

Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania

10

Mgr. Zlatica Johnová

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

63

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne

15

Využitie IKT v edukačnom procese

15

Výtvarná tvorba v krajine

8

Projektové vyučovanie v edukačnom procese

10

Mgr. Zuzana Bačová

Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania

5

74

Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede

6

Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej príprave

6

Tanečná príprava

6

Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese

12

Dopravná výchova v základných školách

6

Projektové vyučovanie v edukačnom procese

10

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy

8

Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese

15

Mgr. Pavol Matúš

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

30

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

Mgr. Pavol Vronka

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

86

Tvorba a vyhodnotenie školského testu

21

Tvorba úloh z matematiky

10

Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole

15

Modernizácia prípravy talentovaných žiakov základných škôl na odborné polytechnické a prírodovedné  súťaže a prezentácie

25

Mgr. Mária Gulová

Etická výchova pre primárne vzdelávanie

25

60

Problematika šikanovania v školskom prostredí

10

Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity

25

Mgr. Lenka Krótka

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT

35

35

Mgr. Emília Richtárechová

Využitie IKT v edukačnom procese

15

80

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne

15

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT

35

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

Mgr. Ingrid Ficlová

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

15

Ing. Sylvia Margorínová

Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese

15

15

Mgr. Ján Varga

Zážitkové učenie v environmentálnej výchove

9

30

Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole

15

Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetov

6

RNDr. Mária Gajdošová

Geografia – rigorózna skúška

30

63

Projektové vyučovanie v edukačnom procese

10

Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so ŠVVP

8

Využitie IKT v edukačnom procese

15

Mgr. Veronika Samašová

Rozširujúce štúdium angl. jazyka

30

46

Dopravná výchova v základných školách

6

Projektové vyučovanie v edukačnom procese

10

Mgr. Lucia Duhárová

Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít

8

49

Dopravná výchova v základných školách

6

Problematika šikanovania v školskom prostredí

10

Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity

25

Mgr. Ivana Huličiarová

Rozvoj čitateľskej gramotnosti pre kategóriu učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie

8

34

Využitie IKT vo vyučovacom procese

16

Projektové vyučovanie v edukačnom procese

10

PhDr. Alena Kubicová

Koordinátor drogovej prevencie

39

39

Mgr. Lena Ondrejičková

Metódy čítania Biblie s porozumením

12

12

Mgr. Magdaléna Reháková

Metódy čítania Biblie s porozumením

12

12