Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Informácie Modernizácia vyučovania Z histórie Rekonštrukcia školy Všeobecne záväzné nariadenie mesta 35. výročie otvorenia našej školy

O škole

Informácie

 

Ako sa skrášľujeme: naša školička kedysi a dnes

            

Základná škola Centrum I, nazývaná aj "Trojka" je jednou zo štyroch základných škôl v Dubnici nad Váhom. Počtom žiakov patrí k najväčším v meste.

Výučba sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu "Čím vyššie vyjdeš, tým ďalej dovidíš". Okrem kmeňových tried ku skvalitneniu výchovno-vyučovacieho procesu slúžia: multimediálna učebňa s počítačmi pre 30 žiakov, štyri jazykové laboratóriá, štyri počítačové učebne (jedna vybavená počítačmi, jedna notebookmi a dve tenkými klientmi), odborné učebne fyziky, chémie a biológie, novovybudovaná dielňa, školská kuchynka, žiacka knižnica a letná trieda v areáli školy.  

Fyzickú zdatnosť žiakov rozvíjame vo veľkej a gymnastickej telocvični, v posilňovni a v stolnotenisovej miestnosti. Počas priaznivého počasia žiakom slúži nové workoutové ihrisko, udržiavaný rozsiahly športový areál a detské ihrisko s preliezačkami.

Môžeme sa pochváliť materiálno-technickým vybavením školy, ktoré je na nadštandardnej úrovni. Učebne sú vybavené výškovo nastaviteľným nábytkom, dataprojektormi, vizualizérmi,  premietacími plátnami, modernými učebnými pomôckami. Škola disponuje aj 28 interaktívnymi tabuľami. Od školského roka 2014/2015 okrem elektronickej žiackej knižky využívame aj elektronickú triednu knihu, elektronickú evidenciu dochádzky žiakov a zamestnancov školy, zastupovanie chýbajúcich a evidenciu stravovania s využitím eduPage-programu.

 

   Ponúkame:

 • príjemné, moderné estetické prostredie
 • výborné podmienky na edukáciu vyučovacích  predmetov v špecializovaných učebniach
 • stabilný, kvalitný pedagogický zbor s individuálnym prístupom k žiakom
 • kvalifikovanú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (školský špeciálny pedagóg)
 • pomoc žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia (sociálny pedagóg)
 • pomoc v oblasti výchovného poradenstva a voľby povolania (výchovný poradca)
 • aktivity a projekty organizované koordinátormi prevencie, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu
 • výučbu anglického jazyka od 1. ročníka
 • výučbu matematiky Hejného metódou od 1. ročníka
 • plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka
 • vyučovanie v triedach s prírodovedným zameraním
 • školu v prírode pre žiakov 1. stupňa
 • lyžiarsky kurz pre žiakov 2. stupňa
 • prácu s nadanými žiakmi (príprava na súťaže a olympiády)
 • školský klub detí – rozvoj záujmovej činnosti, príprava na vyučovanie
 • stravovanie v školskej jedálni
 • možnosť pracovať v rôznych záujmových krúžkoch
 •