Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg informuje...

 

Sociálny pedagóg

 

PhDr. Alena Kubicová  ZŠ s MŠ C1, 32

 

Pavilón A, 2. poschodie

 

 

  Sociálny pedagóg pracuje na našej škole ako koordinátor prevencie sociálnopatologických javov, zaoberá sa problematikou zanedbávania povinnej školskej dochádzky, výchovnými problémami a zneužívaním návykových látok.

V poradenstve a v reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov ako je šikanovanie, kriminalita maloletých detí, násilné konanie a pod.

Zabezpečuje prednáškové a voľnočasové aktivity, preventívne projekty a ich realizáciu prostredníctvom prednášok, besied.

 

Spolupracuje s výchovno – vzdelávacími odbornými inštitúciami ako sú:

- Psychologická poradňa

- Sociálna kuratela

- Školský úrad

- Polícia

- Zdravotný ústav

 

  Činnosti sociálneho poradenstva:

- Vedie dokumentáciu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

- Podporuje výchovu k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na školské potreby, objednávka školských pomôcok)

- Vedie dokumentáciu žiakov na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu v školskej jedálni)

- Rieši problémové situácie rodinného prostredia a poskytuje rodičom informácie o možnostiach zlepšenia ich sociálnej situácie, odporúča  na iné inštitúcie pomoci (chýbajúci člen rodiny, predrozvodová a rozvodová situácia, pomoc pri vypisovaní tlačív a žiadostí na súd, prehodnocuje sociálnu situáciu v rodine)

- Vedie evidenciu žiakov zanedbávajúcich školskú dochádzku, uskutočňuje s nimi pohovory, odosiela hlásenia pre odbor sociálnej starostlivosti, odbor školstva.

- Vybavuje a vyhodnocuje korešpondenciu, dokumentáciu – hodnotenie žiakov pre súd, sociálnu kuratelu, policajné oddelenie)

- Spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy, vedením školy, odbornými pracovníkmi školy.

 

Sociálny pedagóg pomáha rodine a deťom

Preventívne činnosti sociálneho pedagóga:

- Prevencia sociálnopatologických javov (drogy a závislosti, šikanovanie, kyberšikana, prevencia obchodovania s ľuďmi, CAN syndróm, prevencia AIDS).

- Preventívne projekty a ich realizácia na škole („Emka to vie...“, „Vieme, že...“, „Mne sa to nemôže stať...“, Protidrogová olympiáda, Svetový deň boja proti tabaku.

- Preventívna protidrogová akcia za pomoci policajných psov, spolupráca s políciou, zdravotným ústavom, psychologickou poradňou pri uskutočňovaní prednášok a iných aktivít.

 

  Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

Sociálny pedagóg informuje rodičov, žiakov, pedagógov o znení § 19 zákona č. 245/208 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), že ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad o jeho neprítomnosti.

Z pohľadu právnych predpisov pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky sa rozumie stav, keď žiak má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní v kalendárnom mesiaci viac ako 15 vyučovacích hodín alebo viac ako 60 hodín za školský rok.

(§ 5 ods. 12 zákona 596/2003 Z.z. )

1. Každú neospravedlnenú hodinu rieši triedny učiteľ /v spolupráci so sociálnym pedagógom/, so zákonným zástupcom žiaka a ihneď prijímajú opatrenia na zamedzenie záškoláctva.

2. Ak žiak neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín nahlasuje škola do troch dní po ukončení mesiaca obci, v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt, ktorá vykoná príslušné opatrenia, taktiež úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na základe upozornenia školy a dokazovania pozastaví výplatu rodinných prídavkov na dieťa za príslušný mesiac v ktorom žiak zanedbával povinnú školskú dochádzku.

Škola po zastavení výplaty prídavku na dieťa rodičovi, mesačne vyhodnocuje dochádzku žiaka do školy a spolupracuje s ÚPSVaR tak, že mu mesačne v priebehu najmenej troch mesiacov zasiela oznámenie o dochádzke žiaka do školy.

 

  Dôležité!!!

Pri vymeškaní 100 a viac neospravedlnených hodín za jeden školský rok ide o podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia mravnej výchovy v dôsledku umožnenia vedenia záhaľčivého života v zmysle ustanovenia §211 zákona č. 300/2005 Z.z. trestného zákona. /rodič môže byť obvinený z trestného činu zanedbávania výchovy dieťaťa/

Škola je popri rodine druhým najsilnejším socializačným činiteľom. V prípadoch, keď  zlyháva rodina musí zvýšené úsilie v oblasti prevencie uskutočňovať škola . Školy a školské zariadenia sú povinné zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred všetkými sociálnopatologickými javmi v zmysle Dohovoru o práva ch dieťaťa a realizovať včasnú prevenciu. Škola musí  vykonávať preventívne činnosti, najmä vo vzťahu k málo podnetnému rodinnému prostrediu dieťaťa .

Sociálny pedagóg je odborný zamestnanec školy v oblasti sociálneho poradenstva a prevencie a je tu pre Vás!