Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Zápis do 1. ročníka Prestup žiaka na inú školu Prijatie žiaka do 2. - 9. ročníka

Zápis nových žiakov

Zápis do 1. ročníka

 

INFORMAČNÝ LIST PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

 

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

Je veľmi dôležité, aby dieťa pred vstupom do ZŠ bolo na ňu pripravené. Bolo by vhodné, aby pred vstupom do školy navštevovalo aspoň jeden školský rok MŠ.

Nejde len o prípravu na školu, ale na život vôbec. Rodina znamená pre dieťa pocit istoty, bezpečia a pevného zázemia. Je to preto, lebo členovia rodiny sa nemenia, sú stabilní po mnoho rokov. Učitelia v MŠ, v ZŠ – prichádzajú, odchádzajú, menia sa. Už materská škola deti socializuje. Znamená to, že vedie deti ku komunikácii s druhými ľuďmi, so svojimi rovesníkmi. Učí ich vyjadriť svoje želania a priania, pripravovať sa na život. 

 

Budúci prvák by mal vedieť:

- samostatne sa obliecť a obuť

- zapnúť si gombíky a zaviazať šnúrky

- samostatne sa najesť a obslúžiť na WC

- správne vyslovovať všetky hlásky

- vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách

- kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené

- nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi

- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

- poznať základné farby

- spočítať predmety do „päť ”

- prerozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu

- naučiť  sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku

- vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

- orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu”, „vzadu”, „hore”, „dole”, „vpravo”, vľavo”.

 

Ako by sa mal budúci prvák správať:

- vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 – 20 minút

- začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha

- na nové prostredie  a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)

- hráva sa spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý

- nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti

- vie odovzdať odkaz

- nepomočuje sa

   Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, kde kvalifikovaní pracovníci dokážu presnejšie zistiť úroveň školskej zrelosti  Vášho dieťaťa a poradia Vám, ako ho pripraviť na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytnú Vám aj vhodné rady a metodickú pomoc.

 

Pomôcky do 1.ročníka:

- aktovka

- peračník nemá byť príliš veľký, ale ľahký a praktický. Mal by obsahovať: pastelky (trojhranné), trojhranné obyčajné ceruzky 2 ks, pero, mäkkú handričku na utieranie pera, gumu

- školské dosky veľkosti A4

- plastová fľaša na nápoj (pitný režim - čaj, minerálka), plastový desiatnik

- hygienické potreby (uteráčik, hygienické vreckovky)

- prezuvky (pevná obuv)

- o ostatných pomôckach Vás budú informovať triedni učitelia na prvom triednom aktíve v septembri

- cvičebný úbor – do priedušného vrecka z látky (vhodného na zavesenie) pripraviť: cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou, tričko s krátkym rukávom, trenírky (šortky), teplákovú súpravu, ponožky

- vrecko na výtvarnú výchovu – lepidlo (tyčinka), mastný pastel, plastelína, farebné papiere, gumený obrus, plastová nádoba na vodu, handrička, sada štetcov (2 okrúhle, 2 ploché), vodové farby, zástera (resp. stará košeľa, tričko)

- osobné školské potreby označte menom dieťaťa

- informáciu o potrebných zošitoch poskytneme pri zápise

 

ŠKD (školský klub detí) PASTELKA

- mesačný poplatok je 10,00 €, rodiny v hmotnej núdzi 2,00 €

- ŠKD je v prevádzke od 6:00 do 17:00

 

Informácie o stravovaní v ŠJ

- poplatky 1. stupeň: 1,46 €, 2. stupeň: 1,56 € + 0,05 € režijné náklady

- spôsob úhrady: bezhotovostne, prevodom cez účet, poštovou poukážkou

- žiaci používajú pri výdaji stravy čipovú kartu (tú istú ako na elektronickú dochádzku)

- telefonický kontakt na školskú jedáleň: +421 42 4441290

                                                                  0907 519 915