Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Pohyb nás spája a vzájomne rozvíja Čím vyššie vyjdeš, tým ďalej dovidíš Comenius Plán projektu Comenius Program stretnutia 24.5. - 2.6. 2009 Comenius Účastníci projektu Comenius Activity plan projektu Comenius Denník stretnutia projektu Comenius Fotoalbum Comenius Mobilita - Otrokovice 12. - 21. 5. 2010 Podpora vzdelávania

Školské projekty

Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria

        

                     

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ  

 

 

Propagačné logo projektu je umiestnené vo vestibule školy

 

Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria

Operačný program:

Operačný program Vzdelávanie

Programové obdobie:

2007 - 2013

Prijímateľ:

Základná škola s materskou školou Centrum I 32

Názov projektu:

Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria

ITMS kód projektu:

26110130437

 

Projektový manažér: RNDr. Jana Vargová

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 245 750,50 eur.

 

Projekt je členený na jednotlivé aktivity

 

Názvy aktivít:  

1. Zavádzanie moderných metód a foriem do vzdelávacieho programu, posilňovanie čitateľskej gramotnosti.

Cieľ aktivity: inovácia obsahu a metód vzdelávacieho procesu za pomoci moderných učebných materiálov a didaktických pomôcok a zariadení k posilneniu kľúčových kompetencií žiakov vrátane čitateľskej gramotnosti, rozvíjať schopnosť žiakov porozumieť prečítanému  a použiť to pre úspešné osvojovanie si poznatkov v ďalších oblastich vzdelávania.

Dotknuté predmety: slovenský jazyk a literatúra v 3. a 4. ročníku, matematika v 2. až 4. ročníku, prírodoveda a vlastiveda v 2. až 4. ročníku, slovenský jazyk a literatúra v 5. až 9. ročníku, fyzika a chémia v 6. a 7. ročníku, geografia v 5. až 9. ročníku.

 

Vedúci realizačného tímu - nižší sekundárny stupeň: Mgr. Anton Paulen

Členovia realizačného tímu: Mgr. Jana Galková, Mgr. Emília Richtárechová, RNDr. Mária Gajdošová

Vedúci realizačného tímu - primárny stupeň: Mgr. Elena Capáková Šlosiarová

Členovia realizačného tímu: Mgr. Zuzana Kalusová, Mgr. Jitka Hrablayová, Mgr. Martina Švajdová

 

2. Posilňovanie komunikatívnych kompetencií vo výučbe anglického jazyka.

Cieľ aktivity: modernými prístupmi za pomoci nových didaktických prostriedkov a učebných materiálov zvýšiť spôsobilosť žiakov komunikovať aj v cudzom jazyku, rozvíjať ich schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách.

Dotknutou cieľovou skupinou sú žiaci základnej školy najmä 2. až 4. ročníka a 7. až 9. ročníka.

 

Vedúci realizačného tímu: Mgr. Alena Bošanská

Členovia realizačného tímu: Mgr. Naďa Bulková , Mgr. Mária Raganová 

 

3. Zvyšovanie digitálnej zručnosti, inovácia metód vzdelávania.

Cieľ aktivity: posilnenie schopností žiakov a pedagogických zamestnancov školy efektívne využívať výpočtovú didaktickú techniku v rámci vzdelávacieho procesu. 

 

Vedúci realizačného tímu: Mgr. Pavol Matúš

Členovia realizačného tímu: Mgr. Anna Hrubová, Mgr. Lenka Ondrejičková

 

ŠKOLENIA:

Dátum: 11. - 13. 6. 2013

Téma: Školenie o moderných technických SW a nástrojoch a o interaktívnych tabuliach vo vyučovacom procese.

 

Materiál vytvorený realizátormi projektu

Pre správne zobrazovanie materiálov je treba použiť ADOBE READER 9.0 a vyšší.

 

1. Zavádzanie moderných metód a foriem do vzdelávacieho programu, posilňovanie čitateľskej gramotnnosti.

 

RNDr. Mária Gajdošová

GEOGRAFIA

SEPTEMBER 2012

Monzuny.pdf    ML_Monzuny.pdf

Pohoria.pdf    ML_Najvyssie_pohoria_svetadielov_(1).pdf

The_Sherpa_People_of_Nepal.pdf     ML_Prislusnici_etnickej_skupiny_Serpov_v_Nepale_(1).pdf

 

OKTÓBER 2012

JEDINECNOST_AUSTRaLSKEJ_PRIRODY.pdf    ML_Jedinecnost_australskej_prirody.pdf

NA_NaVSTEVE_U_PROTINOZCOV.pdf   ML_Na_navsteve_u_protinozcov.pdf

Podnebie_Austraie.pdf     ML_Podnebie_Australie.pdf     

Vodstvo_Australie.pdf     ML_Vodstvo_Australie.pdf

Zaujimavosti_prirody_Australie.pdf     ML_Zaujimavosti_prirody_Australie.pdf

 

NOVEMBER 2012

Obyvatelstvo_Australie.pdf     ML_Obyvatelstvo_Australie.pdf     Sidla_Australie.pdf     ML_Sidla_Australie.pdf

 

FEBRUÁR 2013

ML_Ochrana_prirody_v_azii.pdf     OCHRANA_PRIRODY_V_aZII.pdf

ML_Pracovny_list_c.1_-_Rastlinstvo_a_zivocisstvo_azie.pdf     PRACOVNY_LIST_C.1_-_Rastlinstvo_a_zivocisstvo_azie.pdf

ML_Pracovny_list_c.2_-_Obyvatelstvo_azie.pdf     PRACOVNY_LIST_C._2_-_Obyvatelstvo_azie.pdf

SVETOVE_NaBOZENSTVa.pdf

 

MAREC 2013

Juhozapadna_azia__Rezim_kompatibility_.pdf     ML_Juhozapadna_azia.pdf

Juzna_azia__Rezim_kompatibility_.pdf     ML_Juzna_azia.pdf

 

APRÍL 2013

Didakticka_hra.pdf     ML_Didakticka_hra.pdf

Slony__slony__slony.pdf     ML_Slony__slony__slony.pdf

 

MÁJ 2013

ML_Sibir.pdf     Sibir.pdf

ML_Severna_azia.pdf     Severna_azia.pdf

ML_Opakovanie_-_azia.pdf     Opakovanie_-_azia.pdf

 

JÚN 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2b21MU2Z6UTlMSlU&usp=sharing

 

SEPEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2Qy13dk9lbGU1d2M&usp=sharing 

 

NOVEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2U1Z0OW9hakh1X28&usp=sharing

 

DECEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2XzZBQktTMVI1RU0&usp=sharing

 

JANUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2RndqaUdDWVJxSEE&usp=sharing

 

FEBRUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2Y2FmX0hFSE01MkE&usp=sharing

 

MAREC 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2bEo0OGdMTXBHRVE&usp=sharing

 

APRÍL 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2SXcxTXJwbnhIMGs&usp=sharing

 

Mgr. Jana Galková

FYZIKA

SEPTEMBER 2012

ML_Meranie_teploty.pdf   Meranie_teploty.pdf

ML_Fyzika_v_zivej_i_nezivej_prirode.pdf   PL_Fyzika_v_zivej_i_nezivej_prirode.pdf

PL_Patranie_po_rekordoch.pdf

 

OKTÓBER 2012

PL_Teplotne_rekordy_na_Slovensku..pdf     ML_Teplotne_rekordy_na_Slovensku..pdf

PL_Skupenske_premeny__var_kvapaliny.pdf     ML_Skupenske_premeny__var_kvapaliny..pdf

PL_Vnutorna_energia_castic._Skupenstva_latky..pdf     ML_Vnutorna_energia_castic__skupenstvo_latky..pdf

PL_Vodny_kamen-_nas_nepriatel..pdf     ML_Vodny_kamen-_nas_nepriatel..pdf

 

NOVEMBER 2012

Kysle_dazde_a_ich_vplyv_na_prirodu.pdf     ML_Modelovanie_dazda.pdf     Modelovanie_dazda.pdf

 

DECEMBER 2012

ML_Skumame_topenie_a_tuhnutie_latok_okolo_nas..pdf     PL_Skumame_topenie_a_tuhnutie_latok_okolo_nas.pdf

 

JANUÁR 2013

Sirenie_tepla.pdf     ML_Sirenie_tepla.pdf   Moje_pozorovanie.pdf

 

MAREC 2013

Experimentalna_cinnost.pdf     Latka_a_teplo.pdf     Test_Latka_a_teplo.pdf

 

APRÍL 2013

PL_Zmeny_energie_pri_chem._reakciach.pdf

Projekt_Teplo_a_vyuzitelna_energia_vznikajuca_v_chemickych_reakciach.pdf

 

SEPTEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2OGNCZ2o1YTNwMk0&usp=sharing

 

NOVEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2N2U2c21xYXdJUEE&usp=sharing

 

JANUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2aWwxRUZUbHpQdDg&usp=sharing

 

FEBRUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2VFQ4WG0wQ19mbGs&usp=sharing

 

MAREC, APRÍL, MÁJ 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2bmhNN1FtSkgyWWc&usp=sharing

 

CHÉMIA

SEPTEMBER 2012

ML_Skumame_deje_okolo_nas.pdf   PL_Skumame_deje_okolo_nas.pdf

 

OKTÓBER 2012

Chemicke_reakcie.pdf     ML_Chemicke_reakcie.pdf

 

DECEMBER 2012

ML_Vodik-_palivo_buducnosti.pdf     PL_Vodik_palivo_buducnosti.pdf

 

JANUÁR 2013

Ohen-_dobry_sluha_a_zly_pan.pdf     ML_Ohen-_dobry_sluha_a_zly_pan..pdf

 

FEBRUÁR 2013

Rychlost_chemickych_reakcii.pdf     Rychlost_chemickych_reakcii_cvicenie.pdf     ML_Rychlost_chemickych_reakcii.pdf

 

MÁJ 2013

Ako_sa_stat_meteorologom.pdf     Pitny_rezim_a_jeho_vyznam_pre_zivot.pdf

PL_Faktory_ovplyvnujuce_ch.r..pdf     Projektova_praca_na_temu_Zdrava_skola__ziadna_kola.pdf

Vyhodnotenie.pdf

 

SEPTEMBER  2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2OGNCZ2o1YTNwMk0&usp=sharing

 

NOVEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2WGhNNUlqT093VEU&usp=sharing

 

JANUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2UmZpWVNCYjlTSms&usp=sharing

 

FEBRUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2cTB0OGZ0MU4zUGs&usp=sharing

 

MAREC, APRÍL, MÁJ 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2S2h3bUl5R0gwWW8&usp=sharing

 

Mgr. Emília Richtárechová

SLOVENSKÝ JAZYK

OKTÓBER 2012

Argument.pdf     ML_Argument....pdf

Kratke_formy_lud._sloves..pdf     

Prac._list_Prislovia....pdf     ML_Prislovia....pdf

Metodicky_list_Slovniky.pdf     Pracovny_list_Slovniky.pdf

Metodicky_list_Tvorenie_slov.pdf     Pracovny_list_Tvorenie_slov.pdf

 

NOVEMBER 2012

Metodicky_list_Charakteristika.pdf     Pracovny_list_Charakteristika.pdf

Metodicky_list_Podst._mena.pdf     Pracovny_list_Probl._podst._mena.pdf

ML_Overenie_vedomosti_Tvorenie_slov.pdf     Pracovny_list_Tvorenie_slov.pdf

ML_probl._slova_pred_diktatom.pdf     PL_Probl._sl._pred_diktatom.pdf

 

DECEMBER 2012

Inovovane_plany_SJ.pdf     inovovane_plany_L.pdf     webquest_bajky__Rezim_kompatibility_.pdf

 

JANUÁR 2013

ML_Balady.pdf     Balady.pdf

 

FEBRUÁR 2013

Webquest_-_Bajky.pptx     Vrana_a_liska.pptx     krizovka.docx

 

MÁJ -2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2SE41X1lTWkZxQmc&usp=sharing

 

JÚN  2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2UFB5SUtsRm84cW8&usp=sharing 

 

SEPTEMBER  2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2YTE1UGFNdW5xenc&usp=sharing

 

OKTÓBER  2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2Q3FYT212TC1RaEE&usp=sharing

 

NOVEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2aVFBNENQYmlxQTA&usp=sharing

 

DECEMBER  2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2Zm92TF9vZFVTM28&usp=sharing

 

JANUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2cEJXdnBocUg1MFk&usp=sharing

 

FEBRUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2TFFXTndqRVhnUmc&usp=sharing

 

JMAREC 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2cW54NURfREFoZE0&usp=sharing

 

APRÍL 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2X24zWDVuQTB5TlU&usp=sharing

 

MÁJ 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2dUFHU2diazd0dHc&usp=sharing

 

Mgr. Elena Capáková Šlosiarová

  VLASTIVEDA

 

NOVEMBER 2012

TVVP_9_10.pdf    TVVP_11_12.pdf     Subor_PL_z_vlastivedy_c.1.pdf

 

Odporúčaný materiál:

Superchodec.pdf     Prechadzame_cez_cestu.pdf     Chodec.pdf   

Ako_sa_vyznat_v_okoli.pdf     Cesta_do_skoly.pdf     okolie_nasej_skoly.pdf

Ako_prebieha_den_skolaka.pdf     Den_skolaka.pdf   

Ako_ide_rok.pdf     Tyzden_ma_7_dni.pdf

8_krasnych_symbolov_Vianoc.pdf     Vianocne_zvyky_na_Slovensku.pdf

Spravanie_sa_v_dopravnom_prostriedku.pdf

 

Mgr. Jitka Hrablayová

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SEPTEMBER 2012

Doplnovacka.pdf   Hlasky_opakovanie.pdf   Mach_a_Sebestova.pdf

Posilnovanie_cit._gram..pdf   TVVP_Citanie_a_lit..pdf     SkVP.pdf   TVVP_Jazyk.vych._a_sloh.pdf

PL_c._1_az_6_Krizovky.pdf   PL_c._7_Slova_s_y.pdf   PL_c._8_Mach_a...pdf   PL_c._9_Mala_velka...pdf   

PL_c._10_O_knihach.pdf   Metodicke_listy.pdf

 

OKTÓBER 2012

Delenie_slov_jednoslabicne_slova.pdf     Metodicky_list_c._8_Delenie_slov.pdf

Metodicky_list_c._9_Abeceda.pdf     PL_c._11_Abeceda.pdf

Metodicky_list_c._10_List.pdf     PL_c._12_List.pdf

Metodicky_list_c._11_Maly_Muk.pdf     PL_c._13_Maly_Muk.pdf

Metodicky_list_c._12_Telefon.pdf     PL_c._14_Telefon.pdf     Telefon.pdf

Priloha_k_TVVP_za_sept._a_okt..pdf     TVVP_Citanie_a_lit.(1).pdf     TVVP_Jazyk.vych._a_sloh2.pdf

 

NOVEMBER 2012

Metodicky_list_c._14_Vyb._a_prib._slova.pdf     Metodicky_list_c._15_Vyb._a_prib._slova_po_B_M_k_PPT_1.pdf     

Metodicky_list_c._16_Vyb._a_prib._slova_po_B_M_k_PPT_2.pdf

Metodicky_list__c._17_Vyb._a_prib._slova_po_B_M_(overovanie).pdf     

Vybrane_a_pribuzne_slova_po_B_M_(PPT_1)__Rezim_kompatibility_.pdf     

Vybrane_a_pribuzne_slova_po_B_M_(PPT_2)__doplnovacka__Rezim_kompatibility_.pdf   

 vybrane_a_pribuzne_slova.pdf      PL_c._16_Vybr._a_prib._slova.pdf

PL_c._15_Ohnostroj.pdf     Metodicky_list_c._13_Ohnostroj.pdf

Priloha_k_TVVP_za_november.pdf     TVVP_Citanie_a_lit.(2).pdf     TVVP_jazyk.vych._a_sloh(1).pdf

 

DECEMBER 2012

Metodicky_list_c._18_Bebek_z_...pdf     Bebek_z_Krasnej_Horky.pdf     PL_c._17_Bebek_z_Krasnej_Horky.pdf

Metodicky_list_c._19_Pranostiky.pdf     Pranostiky.pdf     PL._c._18_Pranostiky.pdf

Metodicky_list__c._20_Slavnost_u_Pipi....pdf     Pipi_Dlha_Pancucha.pdf     PL_c._19_Slavnost_u_Pipi_Dlhej_Pancuchy.pdf

BLOKOVE_VYUCOVANIE.pdf     TVVP_Citanie_a_lit..pdf     Priloha_k_TVVP_za_december.pdf

 

JANUÁR 2013

BLOKOVE_VYUCOVANIE(1).pdf     Priloha_k_TVVP_za_dec._a_jan..pdf

TVVP_Cit._a_lit._vych..pdf     TVVP_Jazyk._vychova_a_sloh.pdf

Metodicky_list__c._21_Rozpravka.pdf     Rozpravka.pdf

Metodicky_list_c._22_Snehulienka.pdf     Snehulienka.pdf

Metodicky_list_c._23_Vybr._a_prib._slova_po_P_R.pdf     vybr.slova_p_r.pdf

 

FEBRUÁR 2013

vybrane_a_pribuzne_slova_po_s.pdf     PL_c._20_Opakovanie_po_spoluhlaske_S.pdf

Opakovanie_R_S.pdf     PL_c._21_Krizovka_po_R_S.pdf

Metodicky_list__c._24_Vybrane_a_pribuzne_slova_po_S_(PPT_v_AI).pdf

Metodicky_list__c._25_Opakovanie_po_S_(PL_20).pdf

TVVP_Jazyk._vychova_a_sloh_f.pdf     TVVP_cit._a_lit._vychova_f.pdf     Priloha_k_TVVP_za_febr..pdf

 

MAREC 2013

Metodicky_list__c._26_Strigonska_oblievacka.pdf     PL_c._22_Strigonskaoblievacka.pdf

Metodicky_list__c._27_Kacacia_dolina.pdf     PL_c._23_Kacacia_dolina.pdf

Metodicky_list__c._28_Opakovanie_po_V_Z.pdf     PL_c._24_Opakovanie_po_V_Z.pdf

TVVP_Jazyk._vychova_a_sloh_m.pdf     TVVP_Citanie_a_lit._m.pdf     Priloha_k_TVVP_za_mesiac_marec.pdf

Slovne_druhy__Rezim_kompatibility_(1).pdf     mesta_d.PDF     pohoria_d.PDF

rieky_a_potoky_d.PDF     rodne_mena_a_priezviska.PDF      triedenie_podstatnych_mien_d.PDF

triedenie_vseobecne_a_vlastne_p.m..PDF     vlastne_p.m..PDF

 

APRÍL 2013

TVVP_Jazyk._vychova_a_sloh_3._rocnik.pdf

 

MÁJ 2013

TVVP_z_citania_a_literarnej_vychovy_3._rocnik.pdf     BLOKOVE_VYUCOVANIE_3.rocnik.pdf

 

SEPTEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2Y2N1VlJGb2xaZFk&usp=sharing

 

OKTÓBER  2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2aFRpaVJGbzYtbXM&usp=sharing

 

NOVEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2WHNRYUFkZEx5UTg&usp=sharing

 

DECEMBER  2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2YUNDdDhRd3F3dWs&usp=sharing

 

JANUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2RHJqWnlCTXphMFU&usp=sharing

 

FEBRUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2QTl0M2FyTVRaRG8&usp=sharing

 

MAREC 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2dnFZdHFhYU9yYVU&usp=sharing

 

APRÍL 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2MGtrVjk2M09YX2c&usp=sharing

 

MÁJ 2014

https://drive.google.com/file/d/0B62LHBjtufC2SGFHN2xvd19YWG8/edit?usp=sharing

 

Mgr. Zuzana Kalusová

OKTÓBER 2012

TVVP_z_M_3.roc..pdf     Ulohy_CG_3.roc..pdf

 

NOVEMBER 2012

Met._list_AI_Scit._a_odci._do_100.pdf     Scitanie_a_odcitanie_do_100.pdf

Met._list_M3-1_Scit.a_odc._do_100.pdf     PL_M3-1.pdf

Met._list__M3-2_Nasobenie_do_20.pdf     PL_M3-2.pdf

TVVP_M3_nov-febr..pdf

 

DECEMBER 2012

Met._list_AI_Nasobenie_a_delenie_do_20.pdf     Nasobenie_a_delenie_do_20.pdf

Met.list_Logicke_ulohy_z_M.pdf     M3_Logicke_ulohy.pdf

TVVP_M3_marec-jun.pdf

 

JANUÁR 2013

M4_Aplikacne_ulohy_I..pdf     ML_M4_Aplikacne_ulohy_I.pdf

M4__nasobenie_a_delenie_do_100.pdf     ML_M4_Nasobenie_a_delenie_do_100.pdf

 

FEBRUÁR 2013

M4_TEST_Nasobenie_a_delenie_do_100.pdf     ML_Test_M4_Nasobenie_a_delenie_do_100.pdf

MLup._M3-1_Scit.a_odc._do_100.pdf     MLup._M3-2_Nasobenie_do_20.pdf

 

MAREC 2013

M4_Premena_jednotiek_dlzky.pdf     ML_M4_Premena_jednotiek_dlzky.pdf

 

APRÍL 2013

M4_-CG_1.pdf     ML-_M4_CG1.pdf

M4-CG_2.pdf     ML-_M4__CG2.pdf

 

MÁJ 2013

aplikacne_ulohyII.pdf     ML_M4_Aplikacne_ulohy_II.pdf

ulohy_pre_pracu_v_skupinach.pdf     ML_M4_Ulohy_pre_pracu_v_skupinach.pdf

ML_M4_Slovne_ulohy.pdf     M4_slovne_ulohy.pdf

 

JÚN  2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2V0w3NVRVNGdsdU0&usp=sharing 

 

SEPTEMBER  2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2eXJ4SlVPZG1XWnc&usp=sharing

 

NOVEMBER  2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2eWNyOVdpQTBWOW8&usp=sharing

 

DECEMBER  2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2WEp1Z2d3dUc0MUU&usp=sharing

 

JANUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2dTV1SmZDemxzZDg&usp=sharing

 

FEBRUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2bDJhc3EzTGdaMkk&usp=sharing

 

MAREC 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2NmlycXFLcV9DalE&usp=sharing

 

APRÍL 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2T21nZUx1NGFwbHc&usp=sharing

 

MÁJ 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2S1hmSFlnMDdydmc&usp=sharing 

 

Mgr. Martina Švajdová

OKTÓBER 2012

Zabavny_kviz_o_vode__Svajdova__okt.__Rezim_kompatibility_.pdf

 

 

2. Posilňovanie komunikatívnych kompetencií vo výučbe anglického jazyka.

 

Mgr. Alena Bošanská

ANGLICKÝ JAZYK

SEPTEMBER 2012

SKVP_AJ_Projekt_2-4r.pdf     SKVP_AJ_Projekt_7-9r.pdf

 

OKTÓBER 2012

PL2-II.7.r.Bs_Mnozne_cislo_prezentacia.pdf

PLW1-II.9.rBsBiorytmus_cvicenie.pdf     PL1-II.9.rBs_Biorytmus_ludskeho_tela_prezentacia.pdf

 

NOVEMBER 2012

ML1-II.9.rBsBiorytmus.pdf     ML2-II.7.rBsMnozne_cislo.pdf

ML3-II.9.rBs_Zmena_dohodnuteho_stretnutia.pdf     PL3-II.9.rBs_Zmena_dohodnuteho_stretnutia.pdf

 

MAREC 2013

PL3-II9.r.Who_is.pdf

 

APRÍL 2013

Buying_a_ticket.pdf     84ML4-II9.r._Who_is...pdf

94ML5-II9.r.Kupovanie_cestovnych_listkov.pdf

 

MÁJ 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2dWFZbHZDVGFQYjQ&usp=sharing 

 

SEPTEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2Zm9LZ2gwYzJmNGs&usp=sharing

 

OKTÓBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2N2l0Zmt0bk9YWlk&usp=sharing

 

NOVEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2Z052ZzBaQlBsY1U&usp=sharing

 

JANUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2b21YalBJT05Rckk&usp=sharing

 

MAREC 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2Sk96WFdKU0NUaUk&usp=sharing

 

Mgr. Mária Raganová

ANGLICKÝ JAZYK

SEPTEMBER 2012

PL_B_2r.pdf   pl_c.2_hlaska_d.pdf  PL_kitten_2r.pdf   PL_my_pet_3r.pdf   PL_song_2r.pdf

 

OKTÓBER 2012

metodicky_list_aj_1-5.pdf    

pl_c.6_favourite_food.pdf    What_are_you_doing.pdf     Who_Am_I(1).pdf

 

NOVEMBER 2012

Action_verbs.pdf     pl_c.12_old_macdonald.pdf     Weather.pdf     MY_FRIEND.pdf

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2bld5VVRwUUh2SWc&usp=sharing

 

FEBRUÁR 2013

PL_c._13_synonyms.pdf    English_Quizzes_SYNONYMS.pdf

PL_c._14_verbs.pdf     English_Quizzes_VERBS.pdf

PL_c._15_missing_words.pdf     English_Quizzes_MISSING_WORD.pdf

PL_c._16_true_or_false.pdf     English_Quizzes_TRUE_OR_FALSE.pdf

ML_c._9-12(1).pdf

 

MAREC 2013

Matt_s_Mistake.pdf     The_Gingerbread_Man.pdf     The_Town_Mouse_and_the_Country_Mouse.pdf

 

SEPTEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2NGY0WG85UGtoTTg&usp=sharing

 

NOVEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2UllaNGxhME15RVk&usp=sharing

 

DECEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2SVFUTHJhN1RHZUE&usp=sharing

 

FEBRUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2ZWxhQjlrWHdOVDQ&usp=sharing

 

MAREC 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2OTE5WERCczMxbms&usp=sharing

 

APRÍL 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2T1ZSdFloQjdkNVk&usp=sharing

 

Mgr. Naďa Bulková

OKTÓBER 2012

PL_2_II_8r._Tom_s_Diner.pdf    

PL_2_II_7r._Family_Intro.pdf

PL_1II_7r._Revision.pdf     PL_1II_8r._FreshPaint.pdf

 

DECEMBER 2012

ML_3II_7r._Xmas_in_England.pdf     ML_4II_7r._Meet_R._Tomlinson.pdf

PL_3II_7r._xmasinEngland.pdf     PL_4II_7r._Meet_Roberta_Tomlinson.pdf

PL_3II_8.r._Santaslist.pdf     PL_4II_8.r._What_can_Valerie_do.pdf

 

JANUÁR 2013

Greece.pdf     PL_5_II_7r..pdf     PL_5II_8.r.pdf

 

APRÍL 2013

Introducing_the_city.pdf     PL_8II_7.r._Intro_the_city.pdf

PL_6_II_8r._Listening.pdf     PL7II_7.r_Listening.pdf

 

MÁj 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2M1RLX0tVWEVBV2c&usp=sharing 

 

JÚN 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2R3dWOF9aQ0lWRGs&usp=sharing 

 

SEPTEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2UHF4dks2T081T3M&usp=sharing

 

OKTÓBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2X0lZVi1GQzVwc3c&usp=sharing

 

NOVEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2VEVPQ0x1OHJiQlk&usp=sharing

 

DECEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2aG5Td25TN2d2M1U&usp=sharing

 

PLÁNY

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2QUhvYUttSmFPS1E&usp=sharing

 

METODICKÉ LISTY, PRACOVNÉ LISTY 7. - 9. roč.

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2U05heGhQelJ3SWs&usp=sharing

 

 

3. Zvyšovanie digitálnej zručnosti, inovácia metód vzdelávania.

 

Mgr. Pavol Matúš

BIOLÓGIA

SEPTEMBER 2012

Kostra_-_interaktivny_atlas.pdf

 

GEOGRAFIA

SEPTEMBER 2012

Afrika.pdf   Afrika_clenitost_pobrezia_povrch_vodstvo_kluc.pdf   Afrika_clenitost_pobrezia_povrch_vodstvo_mapa.pdf

 Afrika_clenitost_pobrezia_povrch_vodstvo_slepa_mapa.pdf

Afrika_horizontalna_clenitost_mapa.pdf   Afrika_horizontalna_clenitost_kluc.pdf   

Afrika_horizontalna_clenitost_slepa_mapa.pdf

Afrika_politicke_clenenie_kluc.pdf   Afrika_politicke_clenenie_mapa.pdf   Afrika_politicke_clenenie_slepa_mapa.pdf

Afrika_vodstvo_kluc.pdf   Afrika_vodstvo_mapa.pdf   Afrika_vodstvo_slepa_mapa.pdf

Afrika_vertikalna_clenitost_kluc.pdf   Afrika_vertikalna_clenitost_mapa.pdf   Afrika_vertikalna_clenitost_kluc.pdf

Amerika.pdf   Amerika_clenitost_pobrezia_a_vodstvo_kluc.pdf   Amerika_clenitost_pobrezia_a_vodstvo_mapa.pdf   

Amerika_clenitost_pobrezia_a_vodstvo_slepa_mapa.pdf   

Amerika_horizontalna_clenitost_kluc.pdf   Amerika_horizontana_clenitost_mapa.pdf   

Amerika_horizontana_clenitost_slepa_mapa.pdf

Amerika_politicke_clenenie_kluc.pdf

Amerika_vertikalna_clenitost_kluc.pdf   Amerika_vertikalna_clenitost_mapa.pdf   

Amerika_vertikalna_clenitost_slepa_mapa.pdf

Amerika_vodstvo_kluc.pdf   Amerika_vodstvo_mapa.pdf   Amerika_vodstvo_slepa_mapa.pdf

Australia_a_Oceania_politicke_clenenie_mapa.pdf   Australia_a_Oceania_politicke_clenenie_slepa_mapa.pdf

Australia_a_Oceania_vertikalna_horizontalna_clenitost_a_vodstvo_slepa_mapa.pdf   

Australia_a_Oceania_vertikalna_horizontalna_clenitost_a_vodstvo_mapa_kluc.pdf

Australia_a_Oceania_vertikalna_horizontalna_clenitost_a_vodstvo.pdf

Azia_clenitost_pobrezia_a_vodstvo_mapa.pdf

 Azia_clenitost_pobrezia_a_vodstvo_slepa_mapa.pdf   azia_clenitost_pobrezia_a_vodstvo_kluc.pdf

Azia_horizontalna_clenitost_mapa.pdf   Azia_horizontalna_clenitost_slepa_mapa.pdf   

azia_horizontalna_clenitost_kluc.pdf

azia_politicke_clenenie_kluc.pdf   azia_politicke_clenenie_mapa.pdf   azia_politicke_clenenie_slepa_mapa.pdf

azia_vertikalna_clenitost_kluc.pdf   azia_vertikalna_clenitost_mapa.pdf

 Azia_vertikalna_clenitost_slepa_mapa.pdf

azia_vodstvo_kluc.pdf   Azia_vodstvo_mapa.pdf   Azia_vodstvo_slepa_mapa.pdf   

Europa.pdf   Europa_clenitost_pobrezia_a_vodstvo_kluc.pdf   Europa_clenitost_pobrezia_a_vodstvo_mapa.pdf   

Europa_clenitost_pobrezia_a_vodstvo_slepa_mapa.pdf   

Europa_horizontalna_clenitost_1_kluc.pdf   Europa_horizontalna_clenitost_1_mapa.pdf   

Europa_horizontalna_clenitost_1_slepa_mapa.pdf

Europa_horizontalna_clenitost_kluc.pdf   Europa_horizontalna_clenitost_mapa.pdf   

Europa_politicke_clenenie_kluc.pdf   Europa_politicke_clenenie_mapa.pdf   

Europa_politicke_clenenie_slepa_mapa.pdf   

Europa_vertikalna_clenitost_kluc.pdf   Europa_vertikalna_clenitost_mapa.pdf

 Europa_vertikalna_clenitost_slepa_mapa.pdf

Europa_vodstvo_kluc.pdf   Europa_vodstvo_mapa.pdf   Europa_vodstvo_slepa_mapa.pdf

Objavovanie_Zeme_a_vesmiru.pdf   Svetovy_ocean_morske_prudy_mapa.pdf

Geomorfologicke_clenenie_SR_kluc.pdf   Geomorfologicke_clenenie_SR_mapa.pdf   

Geomorfologicke_clenenie_SR_slepa_mapa.pdf

Povrchove_celky_SR_kluc.pdf   Povrchove_celky_SR_mapa.pdf   Povrchove_celky_SR_slepa_mapa.pdf

Velkoplosne_chranene_uzemia_SR.pdf   Vodstvo_SR_kluc.pdf   Vodstvo_SR_mapa.pdf   

Vodstvo_SR_slepa_mapa.pdf

Slovenska_republika_mapa.pdf

 

INFORMATIKA

SEPTEMBER 2012

Dotaznik.pdf   Historia_PC_-_prezentacia.pdf   Stavba_PC_-_prezentacia.pdf

Informatika_osnovy_5_6_7.pdf   Tematicko-vychovno_vzdelavaci_plan_Informatika_5.pdf   

Tematicko-vychovno_vzdelavaci_plan_Informatika_6.pdf   Tematicko-vychovno_vzdelavaci_plan_Informatika_7.pdf   

Windows_-_prezentacia.pdf   Zaznamove_media_-_prezentacia.pdf

 

OKTÓBER 2012

Klavesnica.pdf     Licencie.pdf     PC_virus.pdf     Subory_a_precinky.pdf     Word_2007_Metodicka_priruckaPokus.pdf

 

NOVEMBER 2012

BOZP_Metodicky_list_c.1.pdf     Historia_PC_Metodicky_list_c.2.pdf     Historia_PC_Pracovny_list_c.2.pdf

Hardware_Metodicky_list_c.3.pdf     Hardware_Pracovny_list_c.3.pdf

Software_Metodicky_list_c.4.pdf     Software_Pracovny_list_c.4.pdf

Vstupne_zariadenia_Metodicky_list_c.5.pdf     Vystupne_zariadenia_Pracovny_list_c.6.pdf

Vystupne_zariadenia_Metodicky_list_c.6.pdf     Vystupne_zariadenia_Pracovny_list_c.6.pdf

Klavesnica_Metodicky_list_c.7.pdf     Klavesnica_Pracovny_list_c.7.pdf

Subory_a_priecinky_Metodicky_list_c.8.pdf     Subory_a_priecinky_Pracovny_list_c.8.pdf

Skicar_Metodicky_list_c.9.pdf     Skicar_Pracovny_list_c.9a.pdf     Skicar_Pracovny_list_c.9b.pdf     Skicar_Pracovny_list_c.9c.pdf

 

DECEMBER 2012

Pamatove_media_Metodicky_list_c.10.pdf     Pamatove_media_Pracovny_list_c.10.pdf

Licencie_Metodicky_list_c.11.pdf     Licencie_Pracovny_list_c.11.pdf

Pocitacove_virusy_Metodicky_list_c.12.pdf     Pocitacove_virusy_Pracovny_list_c.12.pdf

Excel_2007_Metodicka_prirucka.pdf

 

JANUÁR 2013

Tux_Paint_Metodicka_prirucka.pdf

 

FEBRUÁR 2013

Analyza_stavu_zrucnosti_pedagogickych_zamestnancov_s.pdf

 

APRÍL 2013

word_metodicky_list_-_graficka_uprava_textu_02.pdf    word_pracovny_list_-_graficka_uprava_textu_02.pdf

 word_metodicky_list_-_odrazkovy_zoznam_03.pdf     word_pracovny_list_-_odrazkovy_zoznam_03.pdf

word_metodicky_list_-_tabulator_04.pdf    word_pracovny_list_-_tabulator_04.pdf

 word_metodicky_list_-_uprava__presun__kopirovanie_textu_01.pdf     word_pracovny_list_-_uprava__presun__kopirovanie_textu_01.pdf

 

MÁJ 2013

Metodicky_list_Microsoft_Word_-_automaticke_tvary__WordArt_07.pdf     Pracovny_list_Microsoft_Word_-_automaticke_tvary__WordArt_07.pdf

Metodicky_list_Microsoft_Word_-_navrh_tvorby_webovej_stranky_08.pdf     Pracovny_list_Microsoft_Word_-_navrh_tvorby_webovej_stranky_08.pdf

Metodicky_list_Microsoft_Word_-_praca_s_obrazkami__kliparty_06.pdf     Pracovny_list_Microsoft_Word_-_praca_s_obrazkami__kliparty_06.pdf

Metodicky_list_Microsoft_Word_-_praca_s_tabulkami_05.pdf     Pracovny_list_Microsoft_Word_-_praca_s_tabulkami_05.pdf

 

JÚN 2013 

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2YlBHaDRTU2hXVzQ&usp=sharing     

    

SEPTEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2MWVpMFNVR3VmOEE&usp=sharing 

 

OKTÓBER  2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2QVdlR1NBLWhEaHc&usp=sharing

 

NOVEMBER  2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2bVhoNjMwOHVqZFU&usp=sharing

 

DECEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2QzNZYU5LTGRzRFk&usp=sharing

 

JANUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2ZnVxbk81QTJYT2M&usp=sharing

 

FEBRUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2bHRBb055Z0dzLWM&usp=sharing

 

MAREC 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2Z2tMQl9neDgyUHc&usp=sharing

 

APRIL 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2S3pGUS0wZTVBb3M&usp=sharing

 

MÁJ 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2bmRVNFA4MHNyYkU&usp=sharing

 

Mgr. Lenka Ondrejičková

INFORMATIKA

SEPTEMBER 2012

VONKAJSIA_STAVBA_POCITACA_-_ML.pdf     VONKAJSIA_STAVBA_POCITACA_-_PL.pdf

VZNIK_A_VYVOJ_POCITACOV_-_ML.pdf     Vznik_a_vyvoj_pocitacov.pdf

 

OKTÓBER 2012

INTERNET-_Vyhladavanie_-_ML.pdf     INTERNET_-_vyhladavanie_-_PL.pdf

Tvorba_malovanej_krizovky_-_ML.pdf     tvorba_malovanej_krizovky_-_PL.pdf

 

NOVEMBER 2012

Namorna_flotila_-_ML.pdf     namorna_flotila_-_PL.pdf

Pexeso_-_ML.pdf     Pexeso-_PL.pdf

 

DECEMBER 2012

Kreslime_obrazky_-_ML.pdf     kreslime_obrazky_-_PL.pdf

Rozvrh_hodin_-_ML.pdf     Rozvrh_hodin_-_PL.pdf

 

JANUÁR 2013

Doplnovacky_-_ML.pdf     Doplnovacky_-_PL.pdf

Pracujeme_s_textom_-_ML.pdf     Pracujeme_s_textom_-_PL.pdf

Tvorba_tajnicky_-_ML.pdf     Tvorba_tajnicky_-_PL.pdf

 

MAREC 2013

Pribeh_s_obrazkami_-_ML.pdf     Pribeh_s_obrazkami_-_PL.pdf

Zakladne_funkcie_-_ML.pdf     Zakladne_funkcie_-_PL.pdf

 

APRÍL 2013

Tabulka_cien_-_ML.pdf     Tabulka_cien_-_PL.pdf

 

Máj 2013

Grafy_-_ML.pdf     Grafy_-_PL.pdf

Zaverecna_praca_-_ML(1).pdf     Zaverecna_praca_-_PL(1).pdf

 

JÚN 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2dS1qbDFxdlRqY0U&usp=sharing

 

SEPTEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2Y3QxbWdCVkNCVDQ&usp=sharing

 

NOVEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2SW5vUFJpdV9TQTA&usp=sharing

 

DECEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2NS14d2tQMDVYd2M&usp=sharing

 

JANUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2OE5aMWVYWlhvTEU&usp=sharing

 

FEBRUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2QXcyMnVrcmVwQjg&usp=sharing

 

MAREC 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2VTRJbVhoNWxOSnM&usp=sharing

 

APRÍL 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2c2xCR2JQUk9SY0E&usp=sharing

 

MÁJ 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2YTRmNGIzR0FTQ28&usp=sharing


Mgr. Anna Hrubová

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

SEPTEMBER 2012

ML_2.roc_oboznamenie_sa_s_pocitacom_1.pdf   PL_2.roc_oboznamenie_sa_s_pocitacom_1.PDF

ML_2.roc_klikanie_mysou_tah_mysou_3.pdf   Klikanie_mysou_tah_mysou_2.roc_3.pdf

ML_2.roc_Zoznamenie_sa_s_GE_TP_4.pdf   PPT_2.roc_Zoznamenie_sa_s_GE_TP_4.pdf

ML_2.roc_pouzitie_nastrojov_GE_6.pdf   PPT_2.roc_pouzitie_nastrojov_GE_6(1).pdf

ML_2.roc_samostatne_pouzivanie_nastrojov_GE_7.pdf   PPT_2.roc_samostatne_pouzivanie_nastrojov_GE_7.pdf

PL_2.roc_samostatne_pouzivanie_nastrojov_GE_7.pdf   PL_2.roc_samostatne_pouzivanie_nastrojov_GE_7a.pdf   

PL_2.rpc_samostatne_pouzivanie_nastrojov_GEe_7b.pdf   PL_2.roc_samostatne_pouzivanie_nastrojov_GE_7c.pdf  

ML_2.roc_efektivne_vyuzivanie_nastrojov_GE_8.pdf   Efektivne_vyuzivanie_nastrojov_GE_RNA_2.roc_8(1).pdf    RNA.avi

doprava_2.roc_9a.PDF   doprava_2roc_9b.PDF   ML_2.roc_ciara_9.pdf

ML_2.roc_kreslenie_ciar_10.pdf     obr_2.roc_kreslenie_ciar_10.PDF     obr_2.roc_kreslenie_ciar_10a.PDF

 

OKTÓBER 2012

ML_2.roc_kreslenie_peciatkovanie_a_vyfarbovanie_11.pdf     Kreslenie_peciatkovanie_a_vyfarbovanie_2.roc_11.pdf     

 ML_2.roc_Kreslenie_rovnych_ciar_12.pdf     PPT_2.roc__Kreslenie_rovnych__ciar_12.pdf    

 ML_2.roc_Jednoduchy_graficky_editor_kreslenie_tvarov_13.pdf     PPT_2.roc_Jednoduchy_graficky_editor_kreslenie_tvarov_13.pdf     Perniky.wmv

ML_2.roc_Jednoduchy_graficky_editor_kreslenie_tvarov_klavesa_SHIFT_14.pdf   

PPT_2.roc_Jednoduchy_graficky_editor_kreslenie_tvarov_klavesa_SHIFT_14.pdf     

PL_2.roc_Jednoduchy_graficky_editor_kreslenie_tvarov_klaves_SHIFT_14.pdf   

PL_2.roc_Jednoduchy_graficky_editor_kreslenie_tvarov_klavesa_SHIFT_14.pdf     

 ML_2.roc_Opakovanie_pouzitia_roznych_nastrojov_GE_RNA_15.pdf   

PTT_2.roc_Opakovanie_pouzitia_roznych_nastrojov_GE_RNA_15.pdf     

video_2.roc_Opakovanie_pouzitia_roznych_nastrojov_GE_RNA_15.wmv

ML_2.roc_Presuvanie_a_zaradovanie_do_skupin_podla_pisomnej_instrukcie_17.pdf   

PPT_2.roc_Presuvanie_a_zaradovanie_do_skupin_podla_pisomnej_instrukcie_17.pdf   

PL_2.roc_Presuvanie_a_zaradovanie_do_skupin_podla_pisomnej_instrukcie_17.pdf     

 

NOVEMBER 2012

video_2.roc_Dodrziavanie_postupnosti_krokov_Riesenie_podla_pravidiel_18.wmv     

ML_2.roc_Dodrziavanie_postupnosti_krokov_Riesenie_podla_pravidiel_18.pdf   

PL_2.roc_Dodrziavanie_postupnosti_krokov_Riesenie_podla_pravidiel_18.pdf   

PPT_2.roc_Dodrziavanie_postupnosti_krokov_Riesenie_podla_pravidiel_18.pdf

ML_2.roc_Poznavanie_klavesnice_Ovladanie_pismenovych_a_ciselnych_klaves.pdf   

PPT_2.roc_Poznavanie_klavesnice_Ovladanie_pismenovych_a_ciselnych_klaves.pdf

ML_Vytvaranie_textoveho_dokumentu_nastavenie_fontu_velkosti_farby_21.pdf     

PL_2.roc_Vytvaranie_textoveho_dokumentu_nastavenie_fontu_velkosti_farby_21.pdf   

PPT_2.roc__Jedla_nasich_kuchyn_21.pdf

ML_2.roc___Pisanie_textu_Poznavanie_nastrojov_v_jednoduchom_textovom_editore_20.pdf     

PL_2.roc___Pisanie_textu_Poznavanie_nastrojov_v_jednoduchom_textovom_editore_20.pdf     

PLa_2.roc___Pisanie_textu_Poznavanie_nastrojov_v_jednoduchom_textovom_editore_20.pdf     

PPT_2.roc__Pisanie_textu_Poznavanie_nastrojov_v_jednoduchom_textovom_editore_20.pdf

 

JANUÁR 2013

ML_2.roc_Spustanie_zvukov_z_CD_Spravna_manipulacia_so_sluchadlami_30.pdf   

PPT_2.roc_Spustanie_zvukov_z_CD_Spravna_manipulacia_so_sluchadlami_30.pdf

ML_2.roc_Nastroje_internetu_Internetove_prehliadace_22.pdf     Nastroje_internetu._Internetove_prehliadace.pdf

ML_2.roc_Oboznamovanie_sa_s_prezeranim_a_vyhladavanim_obrazkov_na_internete_27.pdf     

PPT_2.roc_Oboznamovanie_sa_s_prezeranim_a_vyhladavanim_obrazkov_na_internete_27.pdf

ML_2.roc_Prezeranie_webu_Zasady_bezpecnosti_pri_praci_s_internetom_23.pdf

PPT_2.roc_Prezeranie_webu_Zasady_bezpecnnnosti_pri_praci_s_internetom_23A.pdf

PPT_2.roc_Prezeranie_webu_Zasady_bezpecnosti_pri_praci_s_internetom_23B.pdf

 

APRÍL 2013

AI_2.roc._Oboznamenie_sa_s_klavesnicou__mysou._2.pdf     ML_2.roc_Oboznamenie_s_klavesnicou__mysou__s_oznacenim_priecinku_a_suboru._2.pdf

 

MÁJ 2013

ML_2.roc_Planovanie_presuvanie_praca_podla_navodu_16.pdf     PL_Planovanie_presuvanie_praca_podla_navodu_16.pdf

 

DECEMBER 2013

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2aGU1TzBuMkc5bnM&usp=sharing

 

JANUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2MlFURXhBX29qTEk&usp=sharing

 

FEBRUÁR 2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B62LHBjtufC2NThOY0U0bGlMT2c&usp=sharing