Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Centrum I 32 Dubnica nad Váhom
Adresa školyCentrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón+421 042 4420400
E-mailsekretariat@zscidca.sk
WWW stránkazscidca.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľRNDr.Jana Vargová  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 776

Počet tried: 39

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried54562333233
počet žiakov103981071205676877059776
z toho v ŠKD68695436     227

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaAP1AJ2AJANJBioCjCSJČeský jazykDEJDHDOVDOVENVEOVVETV
1MŠ               
2MŠ               
3MŠ               
4MŠ               
5MŠ               
6MŠ               
Sociálny pedagóg               
Školský špeciálny pedagóg               
Školský psychológ               
Asistent učiteľa 1               
Asistent učiteľa 2               
Asistent učiteľa 3               
1.A               
1.B               
1.C               
1.D               
2.A   1,17           
2.B   1           
2.C   1           
3.A   1,27           
3.B   1,3           
3.C   1,17           
4.A   1,24           
4.B   1,41           
4.C   1,5           
4.D   1,33           
5.A   2,041,11   1,15      
5.B   1,681,07   1,11      
6.A   1,832,42   1,75      
6.B   1,652   1,91      
6.C   2,162,16   1,76      
7.A   2,041   2,24      
7.B   1,831,1   1,72      
7.C   1,311   1,17      
8.A   2,041,13   1,65      
8.B   1,751,08   1,5      
8.C   2,571,22   1,87      
9.A   2,312,55   2,03      
9.B   1,852,19   1,85      

TriedaEv/NvFGFRJFYZGEGHUVCHEChPIPŽIPŽIFVINFKOČKOZKZ
1MŠ               
2MŠ               
3MŠ               
4MŠ               
5MŠ               
6MŠ               
Sociálny pedagóg               
Školský špeciálny pedagóg               
Školský psychológ               
Asistent učiteľa 1               
Asistent učiteľa 2               
Asistent učiteľa 3               
1.A               
1.B               
1.C               
1.D               
2.A     1         
2.B     1         
2.C     1         
3.A     1     1   
3.B     1     1   
3.C     1     1   
4.A     1     1   
4.B     1     1   
4.C     1     1   
4.D     1     1   
5.A    1,11          
5.B    1,07          
6.A   1,52,13          
6.B   1,31,65          
6.C   2,041,76          
7.A   2,41,8 1,36        
7.B   2,071,9 1,41        
7.C   1,411,41 1,14        
8.A   2,481,65 1,78        
8.B   2,131 1,54        
8.C   2,482,09 1,96        
9.A   1,792,1 1,45        
9.B   1,671,96 1,33        

TriedaKAJKNJKFJKONLVVVMATMAHM/SjNBVNBENBK1NJ2NJ
1MŠ               
2MŠ               
3MŠ               
4MŠ               
5MŠ               
6MŠ               
Sociálny pedagóg               
Školský špeciálny pedagóg               
Školský psychológ               
Asistent učiteľa 1               
Asistent učiteľa 2               
Asistent učiteľa 3               
1.A               
1.B               
1.C               
1.D     5         
2.A     1,04         
2.B     1,08         
2.C     1,08         
3.A     1,45         
3.B     1,26         
3.C     1,52         
4.A     1,38         
4.B     1,45         
4.C     1,62         
4.D     1,67         
5.A     1,89         
5.B     1,64         
6.A     2,58         
6.B     2,04         
6.C     2,32         
7.A1,52    2,28         
7.B1,62    1,97         
7.C1,3    1,62         
8.A2    2,57         
8.B1,56    1,83         
8.C2,18    2,39         
9.A2,17    2,41         
9.B1,5    2,15         

TriedaNEJNv1OBNOBNOJSOARORRPPPLVPSRPpPSVPEBPspPVC
1MŠ               
2MŠ               
3MŠ               
4MŠ               
5MŠ               
6MŠ               
Sociálny pedagóg               
Školský špeciálny pedagóg               
Školský psychológ               
Asistent učiteľa 1               
Asistent učiteľa 2               
Asistent učiteľa 3               
1.A               
1.B               
1.C               
1.D               
2.A               
2.B               
2.C               
3.A              1
3.B              1
3.C              1
4.A              1
4.B              1
4.C              1
4.D              1
5.A               
5.B               
6.A               
6.B               
6.C               
7.A1,5              
7.B               
7.C1              
8.A1,33              
8.B1,25              
8.C1,42              
9.A1              
9.B1,36              

TriedaPVC / VYVPracovní činnostiPOVPTOVPCHPredškolská prípravaPNVPRIPDAPRVPEOVPOVPRV
1MŠ               
2MŠ               
3MŠ               
4MŠ               
5MŠ               
6MŠ               
Sociálny pedagóg               
Školský špeciálny pedagóg               
Školský psychológ               
Asistent učiteľa 1               
Asistent učiteľa 2               
Asistent učiteľa 3               
1.A               
1.B               
1.C               
1.D               
2.A              1,08
2.B              1
2.C              1
3.A         1,23     
3.B         1     
3.C         1,22     
4.A         1,14     
4.B         1,09     
4.C         1,38     
4.D         1,33     
5.A               
5.B               
6.A               
6.B               
6.C               
7.A               
7.B               
7.C               
8.A               
8.B               
8.C               
9.A               
9.B               

TriedaRECREKRRUJSJLSPSVOVSprSEESPTŠKD 1ŠKD 2ŠKD 3ŠKD 4ŚKD 5ŠKD 6
1MŠ               
2MŠ               
3MŠ               
4MŠ               
5MŠ               
6MŠ               
Sociálny pedagóg               
Školský špeciálny pedagóg               
Školský psychológ               
Asistent učiteľa 1               
Asistent učiteľa 2               
Asistent učiteľa 3               
1.A      1        
1.B      1        
1.C   1  1        
1.D   5  1        
2.A   1,21  1        
2.B   1,08  1        
2.C   1,2  1        
3.A   1,78  1        
3.B   1,57  1        
3.C   1,52  1        
4.A   1,38  1        
4.B   1,41  1        
4.C   1,73  1        
4.D   1,67  1        
5.A   1,56  1        
5.B   1,89  1        
6.A   2,54  1        
6.B   1,7  1        
6.C   1,77  1        
7.A   2,08  1        
7.B   1,79  1        
7.C   1,48  1        
8.A   2,35  1        
8.B   2  1        
8.C   1,96  1        
9.A   2,27  1        
9.B   2,11  1        

TriedaŠKD 7ŠKDŠPDPPBPPFŠŠAŠŠBŠŠCŠŠHŠŠDŠŠĽŠŠS ATchVTPTHD
1MŠ               
2MŠ               
3MŠ               
4MŠ               
5MŠ               
6MŠ               
Sociálny pedagóg               
Školský špeciálny pedagóg               
Školský psychológ               
Asistent učiteľa 1               
Asistent učiteľa 2               
Asistent učiteľa 3               
1.A               
1.B               
1.C               
1.D               
2.A               
2.B               
2.C               
3.A               
3.B               
3.C               
4.A               
4.B               
4.C               
4.D               
5.A               
5.B               
6.A               
6.B               
6.C               
7.A               
7.B               
7.C               
8.A               
8.B               
8.C               
9.A               
9.B               

TriedaTSVTEVTOVTAThTHFUCVUMVVLAVUMVv / PpVYVVPVVSP
1MŠ               
2MŠ               
3MŠ               
4MŠ               
5MŠ               
6MŠ               
Sociálny pedagóg               
Školský špeciálny pedagóg               
Školský psychológ               
Asistent učiteľa 1               
Asistent učiteľa 2               
Asistent učiteľa 3               
1.A               
1.B               
1.C               
1.D               
2.A            1  
2.B            1  
2.C            1  
3.A        1,13   1  
3.B        1   1  
3.C        1,09   1  
4.A        1,19   1  
4.B        1,18   1  
4.C        1,18   1  
4.D1       1,13   1  
5.A               
5.B               
6.A               
6.B               
6.C               
7.A               
7.B               
7.C               
8.A               
8.B               
8.C               
9.A               
9.B               

TriedaVv/TchvVOVZDRAVZEM
1MŠ    
2MŠ    
3MŠ    
4MŠ    
5MŠ    
6MŠ    
Sociálny pedagóg    
Školský špeciálny pedagóg    
Školský psychológ    
Asistent učiteľa 1    
Asistent učiteľa 2    
Asistent učiteľa 3    
1.A    
1.B    
1.C    
1.D    
2.A    
2.B    
2.C    
3.A    
3.B    
3.C    
4.A    
4.B    
4.C    
4.D    
5.A    
5.B    
6.A    
6.B    
6.C    
7.A    
7.B    
7.C    
8.A    
8.B    
8.C    
9.A    
9.B    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1MŠ170017
2MŠ190019
3MŠ190019
4MŠ180018
5MŠ3008
6MŠ160029
Sociálny pedagóg0000
Školský špeciálny pedagóg0000
Školský psychológ0000
Asistent učiteľa 10000
Asistent učiteľa 20000
Asistent učiteľa 30000
1.A222200
1.B222200
1.C222200
1.D191910
2.A272700
2.B242400
2.C282800
3.A242300
3.B232300
3.C232300
4.A212100
4.B222200
4.C242400
4.D161600
5.A272610
5.B292900
6.A262600
6.B242400
6.C262500
7.A272700
7.B313100
7.C292900
8.A232300
8.B242400
8.C232300
9.A302900
9.B292900

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Dejepisná olympiáda C - 9.ročník3 Mgr. Ivana Huličiarová
Dejepisná olympiáda D - 8.ročník12 Mgr. Ivana Huličiarová
Dejepisná olympiáda E - 7.ročník12 Mgr. Ivana Huličiarová
Dejepisná olympiáda F - 6.ročník6 Mgr. Ivana Huličiarová
ŠKD 125 Jiřina Dudeková
ŠKD 226 Iveta Lomnická
ŠKD 327 Daniela Gregoričková
ŠKD 424 Zuzana Karšayová
ŠKD 529 Bc. Simona Polakovičová
ŠKD 630 Bc. Renáta Vitovská
ŠKD 725 Jana Prokopová
ŠKD 827 Bc. Eva Grúliková

Záver

Vypracoval: RNDr.Jana Vargová

V Dubnici nad Váhom, 23. septembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: