Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Školský psychológ

Mgr. Brigita Proszcuková

 

                   

 

Mgr. Brigita Proszcuková

školský psychológ

 

0908 943 908 proszcukova@gmail.com

Pavilón E, 1. poschodie

 

Žiaci môžete ma kontaktovať v prípade:

  • Potreby psychologické poradenstva v oblasti riešenia konfliktov medzi spolužiakmi, šikanovania, kyberšikany, agresivity;
  • Vzťahových problémov – zaľúbenie, vzťahy so spolužiakmi, kamarátmi, rodičmi, učiteľmi;
  • Zvládanie stresu a úzkosti, trémy, strachu  – vysvetlenie a nácvik, relaxačné techniky, psychohygiena;
  • Potreby zlepšia vzájomných vzťahov v školskom prostredí;
  • Ocitnete sa  v krízovej životnej situácii (rozvod rodičov, smrť blízkej osoby......)     Niečo vás trápi a nedokážete si s tým poradiť.

Rodičia môžete ma kontaktovať v prípade:

  • Ťažkej životnej situácie, rodinných problémov;
  • Potreby konzultácie v otázkach správania, výchovy a vzťahov s vašim dieťaťom; Potreby riešenia školských problémov.

Pedagógovia môžete ma kontaktovať v prípade:

  • Vyučovacích, vzdelávacích a výchovných problémov žiakov;
  • Zlepšenie sociálnej klímy v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi.

  

Neváhajte ma kedykoľvek osloviť osobne či telefonicky, prípadne prostredníctvom pedagogických zamestnancov školy.

 

 

 

Teším sa na spoluprácu a verím, že  spoločne vytvoríme na škole príjemné prostredie pre všetkých, ktorí ju navštevujú.

 

 

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.