Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Informácia pre rodičov, ktorých dieťa plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí

Žiaci v zahraničí

Základná škola s materskou školou, Centrum I 32, 08 41 Dubnica nad Váhom

 

Žiak v zahraničí

Postup, povinné doklady a iné náležitosti

Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Žiadosť o povolenie plnenia osobitného spôsobu školskej dochádzky mimo územia SR (zákonný zástupca)

V žiadosti uvádza: meno a priezvisko žiaka, bydlisko žiaka, rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa. Ak nie, do 30 dní od začiatku školského roka oznámi riaditeľovi ZŠ názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti. V žiadosti požiada zákonný zástupca o požičanie učebníc.

2. Na základe tejto žiadosti riaditeľ ZŠ vydáva Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR.

3. Zákonný zástupca zašle ZŠ v SR (kmeňovej škole) každý školský rok, do 15. septembra, Potvrdenie o návšteve školy v zahraničí. Toto potvrdenie obsahuje predmety, ktoré sa žiak na danej škole učí (potvrdenie môže aj naskenovať a poslať ho mailom na adresu ecapakova@gmail.com). V prípade, ak škola robí problémy a nechce potvrdenie vydať, rodič môže napísať a poslať čestné prehlásenie, v ktorom uvedie názov školy, ktorú jeho dieťa navštevuje.

4. Zákonný zástupca pred komisionálnym preskúšaním doručí do ZŠ v SR najnovšie vysvedčenie za 1. a 2. polrok.

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY:

Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Metodický pokyn 4. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ, Čl. 7 Komisionálna skúška

Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia SR, vykonáva komisionálne skúšky z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučujú (v 1. a 2. ročníku zo SJL, v 3. a 4. ročníku zo SJL a vlastivedy, v 5. a 6. ročníku zo SJL, v 7. ročníku SJL a Dejiny Slovenska za 6. a 7. ročník, v 8. ročníku SJL a Geografia Slovenska, v 9. ročníku SJL a Dejiny Slovenska za 8. a 9. ročník). Je vhodné, ak žiak príde na preskúšanie ak nie každý školský rok, tak aspoň na konci 4. ročníka, aby mal ukončené primárne vzdelanie, a potom na konci 9. ročníka, aby mal ukončené vzdelanie poskytované základnou školou na Slovensku. Na preskúšanie žiak prinesie kópiu posledného vysvedčenia zo školy, ktorú navštevuje v zahraničí.

a. Zákonný zástupca do 15. mája dohodne termín komisionálnej skúšky a do kmeňovej ZŠ doručí Žiadosť o komisionálne preskúšanie za 1. a 2. polrok, v ktorej uvedie možný termín komisionálnej skúšky.

b. ZŠ vydá Rozhodnutie pre uskutočnenie komisionálneho preskúšania pre každý predmet.

c. ZŠ zasiela rodičovi Oznámenie o konaní komisionálnej skúšky (termín je prerokovaný so zákonným zástupcom).

d. ZŠ písomne vymenuje komisie pre jednotlivé predmety, z ktorých bude žiak preskúšaný.

e. Predsedovia jednotlivých komisií vyhotovia písomne Protokoly o komisionálnom preskúšaní.

f. Vydanie vysvedčenia: V doložke sa uvedie: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku... školou... za .... ročník.“ (Metodický pokyn č. 22/2011, čl.4/15).

g. Výsledok komisionálnej skúšky sa zaznamená do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. (Metodický pokyn č. 22/2011, čl.6/6).

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Elena Capáková Šlosiarová, zástupkyňa RŠ

ecapakova@gmail.com

capakova@zscidca.sk

Prílohy:

 1. Žiadosť o povolenie plnenia PŠD mimo územia SR

  Ziadost_o_povolenie_plnenia_osobitneho_sposobu_skolskej_dochadzky_v_zahranici.docx

2. Žiadosť o povolenie vykonať skúšku z vybraných vyučovacích predmetov  (komisionálna skúška)

Ziadost_o_povolenie_vykonat_skusku_z_vybranych_vyucovacich_predmetov.docx