Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Informácie ohľadom školskej zrelosti a spôsobilosti nájdete v prezentácii, ktorú si môžete stiahnut tu.

          

Školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Adriana Melicherová
E-mail: melicherova@gmail.com
Telefón: : 042/4420400

 

Konzultačné hodiny

Utorok   9:00 - 09:30,    13:30 - 15:30

 

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

        Školský špeciálny pedagóg vykonáva odbornú a poradenskú  činnosť, podieľa sa na výchovno-vzdelávacom procese vo vypracovaní individuálnych plánov pre integrovaných žiakov. Sleduje psychický vývin žiakov so ŠVVP, vrátane špecifických porúch učenia  a  zdravotného oslabenia. Monitoruje sociálne vzťahy  týchto žiakov v  triede a následne intervenuje v spolupráci s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi. Poskytuje konzultácie, rady, odborné poradenstvo pedagógom, rodičom a žiakom. Rieši problémy v učení, v správaní počas vyučovania. Komunikuje s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi.

        Monitoruje deti v materskej škole počas prípravného ročníka a na základe včasnej diagnostiky informuje rodičov o školskej zrelosti a pripravenosti detí na vstup do ZŠ. Spolupracuje s poradenskými zariadeniami -  CPPP a P v Dubnici nad Váhom, SC ŠPP v Novej Dubnici, logopedickou ambulanciou, detským lekárom a pedopsychiatrom.

 

                  

                      

ŠPECIFICKÉ VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA A SPRÁVANIA       |      RODIČOM DETÍ