Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Jedáleň

OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 

Platba za stravu

Poplatok za stravu sa platí najneskôr do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac, a to poštovou poukážkou na pošte, vkladom na účet, internetbankingom alebo mobilbankingom.

Číslo účtu školskej jedálne: 4497541002/5600

IBAN: SK26 5600 0000 0044 9754 1002

 

Poplatky za stravu

 MŠ:                          1,27€ + 0,05€ réžia

 ZŠ:     1.-4. roč.      0,06€, v prípade absencie v škole 1,26€

            5.-9. roč.     0,15€,  v prípade absencie v škole 1,35€

 

Odhlasovanie stravníkov zo stravy

- Deň vopred, najneskôr do 14,00 hod. u vedúcej školskej jedálne: osobne, telefonicky, cez webovú stránku školy. Po prihlásení na stránku školy, kliknite vľavo – KOMUNIKÁCIA – ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ /z ponuky jedál stravníkov si vyznačte deň, ktorý si chcete odhlásiť/.

- Za neodobratú stravu alebo včas neodhlásenú stravu sa neposkytuje finančná náhrada.

- V prípade choroby stravníka je možné prvý deň choroby odobrať stravu do obedára a následne sa zo stravy odhlásiť.

 

Prihlasovanie stravníka na nasledujúci mesiac


- Stravník je v nasledujúcom mesiaci na stravu prihlásený na základe odovzdania dokladu o zaplatení poplatku za stravu.

- Z objektívnych príčin je možné nahlásiť záujem o stravu osobne, telefonicky najneskôr posledný deň v predchádzajúcommesiaci a dodatočne priniesť doklad o zaplatení.

 

Preplatky za stravu

Vzniknutý preplatok za stravu bude vrátený iba na osobný účet. Žiadame rodičov pri zmene ich osobných účtov, aby túto skutočnosť nahlásili vedúcej školskej jedálne.

 

Telefonický kontakt:

042/4441290,  0907 519 915