Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Školský parlament Akcie školského parlamentu

Školský parlament

Školský parlament

 

ZŠ s MŠ   Centrum I/32    Dubnica n/V 

 

 

Vážení  učitelia, milí žiaci

 

      Výchova a vzdelávanie nie je jednoduchá záležitosť. Vychovať zdravého, vzdelaného a osobnostne silného jedinca s pozitívnym vzťahom k sebe samému, k druhým a k svetu vyžaduje veľa trpezlivosti a síl rodičov, učiteľov, ale i samotného žiaka.

 

     Keď sa výsledok podarí, to odráža nielen pedagogické majstrovstvo pedagóga, starostlivosť rodiča, ale aj zodpovednosť a prístup žiaka.

 

    Tu na našej škole sa usilujeme o vzťah, ktorý bude založený na vzájomnej pomoci a na dobrej komunikácii. Preto sme spoločnými silami vytvorili školský parlament, ktorého členovia sa budú podieľať na tomto formovaní a svojimi pripomienkami budú pomáhať riešiť a zlepšovať výchovno – vzdelávací proces.

 

Ciele

   Cieľom školského parlamentu je docieliť spoluprácu  pedagógov, žiakov a rodičovskej rady pri utváraní  i realizácii plánov spoločnej činnosti.  Nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských programoch a ich aktivitou sa podieľať na výbere, príprave a realizácii podujatí.

Zástupcovia žiakov predkladajú návrhy na riešenie rôznych problémov v škole, kontrolujú, čiže majú určitú zodpovednosť za život v škole. Žiackym parlamentom vedieme žiakov k rozlišovaniu kladov a záporov, a tým  zároveň podporujeme  rozvoj ich osobnosti.

Štatút

 

Čl.1.  Základné ustanovenia

Čl.2.  Organizácia

Čl.3.  Poslanie

Čl.4.  Rokovanie – program

Čl.5.  Záverečné ustanovenie – kontrola úloh

 

Čl.1.

 

<!  a)   Školský parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadruje   záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

 

<!  b)   Sídlo je ZŠ s MŠ Dubnica n/V., pavilón F

<! c)   Členmi parlamentu sú zástupcovia tried 6.-9.ročníka, ktorí boli zvolení hlasovaním vo svojich triedach a dvaja pedagogickí zamestnanci

 

Čl.2.

<!       a)   Výbor parlamentu je 3 členný, predseda, podpredseda, zapisovateľ.

<!   b)  Školský parlament sa schádza pravidelne 1x mesačne. Jeho zasadnutia zvoláva predseda parlamentu, ktorý vedie rokovania,ale má právo poveriť vedením ktoréhokoľvek člena parlamentu

<!   c)Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

<!    d)   Z každého zasadnutia školského parlamentu sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje:

-         Menný zoznam prítomných členov a pozvaných hostí

-         Program zasadnutia

-         Prerokované problémy

-         Návrhy, podnety, pripomienky, sťažnosti

-         Záver a uznesenie, opatrenia

-         V prípade hlasovania to musí byť uvedené v zápisnici

<!    e)   Na platné uznesenie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných členov

 

Čl.3.

 

Do pôsobnosti žiackeho školského parlamentu patrí:
 -          Možnosť pozvať na svoje zasadnutie ktoréhokoľvek žiaka školy za účelom prerokovať s ním jeho prospech, dochádzku, správanie, prípadne iné problémy, priestupky

-        Podávať návrhy a odporúčania na výchovné obmedzenia žiakov, ktorí porušujú školský poriadok

 

-        Podávať návrhy a nápady na skrášľovanie tried, chodieb, jedálne, ale aj celého areálu školy

       -         Dbať na ochranu a bezpečnosť pri vyučovaní i v čase prestávok

       -         Spolupôsobiť pri rôznych podujatiach, súťažiach

 

      Čl.4.

 

         Rokovanie parlamentu – program, úlohy

 

      Čl.5.

         Záverečné ustanovenie 

 

Štatút bol prerokovaný a schválený členmi žiackeho parlamentu na ustanovujúcej schôdzi dňa  15.04.2009

                                            Vypracovala: Mgr. Melicherová

 Hlavné  úlohy

 

Školský parlament na ZŠ CI v Dubnici nad Váhom vznikol 1.apríla 2009.

 

Medzi hlavné  školského roka 2009/10  boli na prvom zasadnutí stanovené tieto ciele:

 

<!  1)  Zapájať sa do tvorby nástennej agitácie na škole

 

<!  2)   Všímať si a zaujímať sa o život školy vo všetkých jej oblastiach, naučiť žiakov rozprávať o problémoch a riešiť ich

 

<!  3)   Viesť žiakov k čistote svojej triedy, školy ,okolia

 

<!  4)   Podieľať sa na aktivitách podľa plánu činnosti