Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Odpis vysvedčenia

 

 

Odpisy výročných vysvedčení sa vyhotovujú iba v odôvodnených prípadoch.

Postup pri poskytovaní odpisov vysvedčení:

 1. O odpis môže žiadať:
 1. absolvent školy
 2. zákonný zástupca žiaka v prípade jeho neplnoletosti.

 

 1. Žiadosť musí byť podpísaná a okrem štandardných náležitostí musí obsahovať:
 1. Meno a priezvisko žiadateľa podľa bodu 1.
 2. Identifikácia žiaka školy, ktorému bol vydaný originál vysvedčenia, ktorého odpis sa vyžaduje, s uvedením nasledovných údajov:
 • meno a priezvisko, v prípade žien aj rodné priezvisko,
 • dátum a miesto narodenia,
 • rodné číslo,
 • adresa,
 • školský rok, za ktorý žiadateľ odpis požaduje,
 • trieda, ktorú žiak navštevoval,
 • meno triedneho učiteľa.
 1. Dôvod žiadosti o vydanie odpisu vysvedčenia.

 

 1. Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia musí byť doručená na sekretariát školy osobne, alebo poštou.

 

 1. Lehota na vybavenie žiadosti o odpis vysvedčenia je 10 dní.

 

 1. Odpisy vysvedčení sa dávajú do vlastných rúk žiadateľa podľa bodu 1, alebo osobe, ktorá má splnomocnenie žiadateľa.

 

 1. Odpisy vysvedčení možno poskytnúť len od školského roku 1979/80.

 

 1. Za vystavenie odpisu vysvedčenia sa neúčtuje žiaden poplatok.