Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

 • Srdce na dlani

  Koniec školského roka, posledné zvonenie, odovzdávanie vysvedčení...., radosť, sklamanie, výzva?

  Otázky! Kedy pôjdeme? Pôjdeme? Kde pôjdeme?

  Bol to ťažký rok nielen pre dospelých, ale aj pre deti! Môžeme to však vysvetliť deťom? Ony to chápu po svojom. Nie, nemôžeme ich sklamať!

  V spolupráci s rodičmi, vedením školy a priateľmi školy, sme zorganizovali jednodňový výlet pre deti v hmotnej núdzi z našej školy do ZOO Bojná a tým sme aspoň sčasti splnili očakávania detí z projektu Srdce na dlani. Deti sa veľmi tešili, kŕmili zvieratká, obdivovali tie, ktoré ešte nevideli, ako surikaty, lamy a mnohé iné zvieratká, ktoré majú možnosť vidieť iba v ZOO. Detský areál je súčasťou ZOO, kde sa deti vyšantili. Chutný obed im dodal energiu a tak v hraní pokračovali. Unavení, ale spokojní, plný zážitkov sme nastúpili do autobusu. Počas cesty späť, si deti aj zdriemli. V Novej Dubnici sme sa zastavili na výbornú zmrzlinu v prevádzke VELICE. Deti tu dostali obrovské zmrzliny, každý podľa svojej chuti.

  Naše obrovské ĎAKUJEME patrí pani Bc. Kataríne Harňákovej, Ing. Rastislavovi Lukáčovi, Mgr. Lucii Duhárovej, pani riaditeľke našej školy RNDr. Jane Vargovej a každému, kto náš projekt podporuje. Odmenou sú šťastné tváre detí, radosť a vďačnosť v ich očiach, za jeden pekný deň prázdnin! ĎAKUJEME!

  Mária Gulová, Alena Kubicová

  Chceme sa v mene detí i v mene našom čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým priateľom školy, pani riaditeľke RNDr. Jane Vargovej, Mgr. Márii Balážovej, vedúcej odboru školstva, Mgr. Petrovi Wolfovi - primátorovi mesta a všetkým podporovateľom projektu Srdce na dlani, ktorí nám umožňujú robiť detí šťastné, pretože nič tak prenikavo neodhalí dušu spoločnosti ako spôsob, ktorým sa staráme o deti! A tá spoločnosť, to sme aj MY! ĎAKUJEME!

 • Melónový deň v ŠKD

  Ideálny čas ako poraziť horúčavy osviežením a zasýtením využili Delfíny z ŠKD na realizáciu melónového dňa.

 • Koncoročné vyhodnotenie najlepších žiakov v šk.roku 2020/21

  Tak ako je u nás každoročným zvykom, tak ani tento komplikovaný školský rok sme nezabudli oceniť najlepších žiakov. Za ich aktívnu účasť na školských olympiádach, súťažiach, zbere papiera, vzorné správanie, či úspešné školské výsledky všetkým oceneným srdečne blahoželáme :) 

 • Mladí vedci

  Pod odborným vedením p.uč. Galkovej, sme si aj my z ŠKD mohli vyskúšať v chemickom laboratóriu rôzne pokusy :) 

 • Zmena organizácie vyučovania

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Vzhľadom na aktuálne pretrvávajúce vysoké teploty pristúpi škola od zajtra, t.j. utorok 22.06.2021 k zmene organizácie vyučovania. Klasické 45 minútové hodiny budú nahradené skrátenými 30 minútovými hodinami. 

  1. hodina: 07:50 – 08:20 (prestávka 10 minút)
  2. hodina: 08:30 – 09:00 (prestávka 15 minút)
  3. hodina: 09:15 – 09:45 (prestávka 10 minút)
  4. hodina: 09:55 – 10:25 (prestávka 10 minút)
  5. hodina: 10:35 – 11:05 (prestávka 15 minút)  žiaci 8. a 9. ročníka OBED
  6. hodina: 11:20 – 11:50

  Dodržujte pitný režim. 

  Ďakujeme

 • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

  Milí rodičia a budúci prváci!

  Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí a prvé stretnutie s Vašimi budúcimi pani učiteľkami (keďže nám to pandemická situácia v čase zápisu neumožnila).

  Stretnutie sa bude konať dňa 28.06.2021 o 17:00 v pavilóne E - na 2. poschodí. 

  Dozviete sa informácie ohľadom vecí, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do 1. ročníka.

  Tešíme sa na Vás :-)

 • Rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí do Materskej školy

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia. 

  Rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí do MŠ (podaných do ZŠ s MŠ CI 32) sa budú vydávať proti podpisu od stredy 16.06.2021 v čase od 08:00 - 15:00 na sekretariáte školy. Pri prevzatí je potrebná účasť oboch zákonných zástupcov. 

  Pri vstupe do budovy školy je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia a nosenie rúška. 

  Ďakujeme.

 • Projekt Tesco pre materskú školu

  Prosíme o podporu projektu 🙏🙏🙏

 • Trifest 2021

  Vážení rodičia, milé deti.

  Mesto Dubnica nad Váhom vás pozýva na celodenné podujatie "Trifest 2021", na ktorom si môžete dosýta zašportovať a vyblázniť sa. Môžete sa tešiť na skákacie hrady, lezeckú stenu, šmýkľavky, elektrické autíčka, fun zónu pre deti do 3 rokov, tanečnú skupinu Goonies, interaktívne hry, prezentáciu záchranných zložiek a mnoho ďalších atraktívnych aktivít.

  Kultúrno - športová akcia sa uskutoční 26.06.2021 (10:00-21:00) v priestoroch Mestského športového areálu. Tešíme sa na Vás :)

 • Výsledky z volieb členov do Rady školy

  Základná škola s materskou školou, Centrum I 32 , 018 41 Dubnica nad Váhom

   

  Výsledky z volieb členov rady školy

   

  1. Za pedagogických zamestnancov

  Najväčší počet získaných hlasov za ZŠ: Mgr. Pavol Vronka – 45 hlasov

  Najväčší počet získaných hlasov za MŠ: Mgr. Michaela Ihriská – 17 hlasov

  2. Za nepedagogických zamestnancov

  Najväčší počet získaných hlasov: Renáta Pagáčová

  3. Za rodičov ZŠ s MŠ

  Najväčší počet získaných hlasov za ZŠ: Ing. Pavol Gonščák – 25 hlasov

                                                                 Mgr. Lucia Hlatká – 22 hlasov

                                                                 Ing. Peter Goga – 21 hlasov

  Najväčší počet získaných hlasov za MŠ: Zuzana Marcináková  – 60 hlasov

   

  Všetkým zúčastneným voličom ďakujeme za aktívnu účasť.

   

 • ZBER PAPIERA

  Zber papiera: vyhodnotenie

  V prílohe si pozrite vyhodnotenie zberu papiera za školský rok 2020 - 2021. Najlepších zberačov v blízkej dobe odmeníme. Poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa zberu zúčastnili. Vážime si každý kilogram prineseného papiera, ktorým chránime našu prírodu.

  ​​​​​​​Zber_maj_a_celkove_vyhodnotenie_2020_-_2021.docx​​​​​​​

 • Voľby do Rady školy - 07.06.2021

  Vážení rodičia.

   

  V súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 291/2004, sa 7. júna 2021 uskutočnia voľby do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Centrum I 32. Voľba zástupcov rodičov ZŠ sa bude konať od 15.30 do 16.00.

  Voľby do Rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V prípade, že sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

  1.kolo volieb na uskutoční 07.06.2021 o 15:30 v triedach (v spojitosti s triednym rodičovským združením), prípadné 2.kolo sa uskutoční 07.06.2021 o 16:00 vo vestibule školy.

  1. Voľbám predchádzalo zostavenie kandidátky na základe návrhov zákonných zástupcov žiakov základnej školy a detí materskej školy, ktoré boli podané v dňoch od 24. do 28. mája 2021 do 15.00 hod. prostredníctvom triednych dôverníkov alebo triednych učiteľov.
  2. Volebný lístok obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých navrhnutých kandidátov rodičov s uvedenou triedou, ktorú dieťa kandidáta navštevuje.
  3. Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel najviac troch kandidátov za rodičov základnej školy a najviac jedného kandidáta za rodičov materskej školy uvedených na volebnom lístku. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.
  4. Rodičia - voliči si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole alebo v školskom zariadení.
  5. Členmi rady školy sa stávajú prví traja kandidáti podľa počtu získaných hlasov za rodičov žiakov základnej školy a prvý kandidát podľa počtu získaných hlasov za rodičov detí materskej školy. V prípade rovnakého počtu hlasov tretieho, štvrtého a ďalších v poradí sa o zvolení za člena rady školy za rodičov základnej školy a v prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších v poradí sa o zvolení za člena rady školy za rodičov materskej školy rozhodne žrebovaním, ktoré uskutoční volebná komisia v prítomnosti riaditeľky školy.
  6. Členstvo rodiča v rade školy zaniká, ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom základnej školy alebo dieťaťom materskej školy. V takom prípade sa novým členom rady školy stáva kandidát, umiestnený vo voľbách na nasledujúcom mieste.

  Všetkých rodičov zároveň prosíme a dodržiavanie hygienických opatrení (rúško, prípadne alternatíva prekrytie horných dýchacích ciest). Vopred ďakujeme za vašu účasť.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 26.5.2021 sa v CVČ v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Aj keď sa toto kolo vzhľadom k epidemiologickej situácii nemohlo konať prezenčne, porota v jednotlivých kategóriách veľmi precízne hodnotila videonahrávky všetkých súťažiacich. V 1.kategórii získali krásne 3. miesto  žiačky zo 4.B triedy – Zoja Pavlačka /poézia/ a Ema Halgošová /próza/. Našu školu bude v ďalšom kole tejto súťaže reprezentovať  žiačka 7. C triedy Liliana Ritková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v prednese prózy /3. kategória/. Naše víťazky do súťaže  pripravovali pani učiteľky - Mgr. Zuzana Kalusová a Mgr. Ivana Huličiarová, za čo im patrí úprimná vďaka. Všetkým  víťazom srdečne gratulujeme a postupujúcej žiačke držíme palce v krajskom kole súťaže.

 • Máj, lásky čas

  ZŠ s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom

  Máj, lásky čas

         „Najvzácnejšie a najkrajšie šaty, ktoré môžeme nosiť, sú ušité z láskavosti, pokory a empatie!“

         V období od 1.5. do 31.5. 2021 sme mali možnosť zapojiť sa do  novej výzvy „Máj, lásky čas“ a prostredníctvom ručne vyrobených pohľadníc s drobným darčekom potešiť našich seniorov žijúcich v meste Dubnica nad Váhom a blízkom okolí.

         Naša škola sa do výzvy zapojila s radosťou a žiaci spolu s pani učiteľkami vyrobili 350 prekrásnych pohľadníc s textom a ku každej pohľadnici bol pribalený drobný darček venovaný seniorom. Po dohode s pani riaditeľkou zariadenia Dubina v našom meste, sme za prísnych hygienických opatrení odovzdali pohľadnice našim seniorom, ktorým sme pripravili krátky program pre potešenie a rozveselili ich srdiečka. Slzičky, ktoré sme videli v ich očiach, boli našou najväčšou odmenou, pretože to boli slzy radosti a lásky. 

  ĎAKUJEME  VŠETKÝM  ZÚČASTNENÝM!

  Pozrite si foto vo fotoalbume

 • Rozhodnutia o prijatí žiakov do 1. ročníka

  Vážení rodičia. 

  Rozhodnutia o prijatí žiakov do 1. ročníka sa budú vydávať proti podpisu od pondelka, t.j. 24.05.2021 v čase od 08:00 - 15:00 na sekretariáte školy. Pri prevzatí je potrebná účasť oboch zákonných zástupcov. 

  Pri vstupe do budovy školy je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia a nosenie respirátora. 

  Ďakujeme.

 • Organizácia vyučovania od 17.05.2021

  Vážení rodičia, 

  na základe rozhodnutia vlády SR v týždni od 17.05.2021 pokračuje vyučovací proces podľa nasledovných pravidiel:

  Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnej výučbe (bez testu).

  Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v prezenčnej výučbe (bez testu).

  Testovať sa nemusia žiaci ani rodičia.

  Čestné vyhlásenie bezinfekčnosti žiaka treba podať v prípade, že u žiaka došlo k prerušeniu školskej dochádzky na viac ako 3 po sebe idúce dni (optimálne cez Edupage, kde je dostupné aktualizované tlačivo). Rovnaké podmienky platia aj pre zamestnancov školy.

  Žiakov všetkých ročníkov 2. stupňa upozorňujeme na zmenu rozvrhu - začne platiť pôvodný rozvrh prezenčnej formy vyučovania (bude platiť od 17.05.2021, treba sledovať Edupage) !!!

  Upozorňujeme na povinnosť nosiť v priestoroch školy rúško. Ďakujeme, že zostávate zodpovední.

  Info pre žiakov navštevujúcich CVČ a ZUŠ: Základná umelecká škola  a Centrum voľného času v Dubnici nad Váhom pokračujú v režime tak ako minulý týždeň.

 • Zber papiera

  V dňoch od 24. mája do 27. mája sa bude v našej škole konať ZBER PAPIERA. Nepotrebný papier môžete priniesť v čase od 15:00 do 18:00h.

  Zbierajme papier, lebo:

  Jedna tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov.

  Kancelársky papier je neuveriteľne odolný; dá sa zrecyklovať až 6-krát.

  Najusilovnejší zberači budú odmenení. 

 • Pozdravy ku Dňu matiek z ŠKD

  Aj šikovné ruky detí z ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Grúlikovej výrobou pozdravov spríjemnili mamičkám ich krásny sviatok :)

 • Letná prevádzka materských škôl DCA

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia.

  S blížiacim sa obdobím letných prázdnin dávame do pozornosti letnú prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Dubnica nad Váhom 2021.

  Upozorňujeme, že v rozvrhu“ LETNÉ PRÁZDNINY 2021“ boli zmenené posledné dva dni v mesiaci august 2021.

  Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú v dňoch 30.08. 31.08.2021 otvorené.

  (podrobnejšie informácie nájdete v priložených prílohách)

 • Organizácia vyučovania v termíne od 10.05.2021

  Vážení rodičia, 

  na základe rozhodnutia vlády SR v týždni od 10.05.2021 pokračuje vyučovací proces podľa nasledovných pravidiel:

  Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnej výučbe (bez testu).

  Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v prezenčnej výučbe (bez testu).

  Testovať sa nemusia žiaci ani rodičia. Všetci rodičia ale musia podať vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa zvlášť (optimálne cez Edupage, kde je dostupné aktualizované tlačivo; prípadne si môžete tlačivo stiahnuť z odkazu pod textom).

  Žiakov všetkých ročníkov 2. stupňa upozorňujeme na zmenu rozvrhu (bude platiť od 10.05.2021, treba sledovať Edupage) !!!

  Všetci žiaci 2. stupňa, ktorí prechádzajú z dištančnej formy vyučovania na prezenčnú sú zároveň automaticky prihlásení na obed.

  Upozorňujeme na povinnosť nosiť v priestoroch školy rúško. Ďakujeme, že zostávate zodpovední.